Chu kỳ gửi đơn thanh toán là khoảng thời gian giữa hai kỳ hạn thanh toán định kỳ cho tiền vay có thế chấp của khách hàng hay tài khoản thẻ tín dụng, thường là mỗi 25 hoặc 30 ngày. Giai đoạn gửi hóa đơn thanh toán được xem gần bằng nhau, nếu chúng biến động không quá bốn ngày so ngày báo cáo thông thương.