Công sứ là đại diện ngoại giao đứng đầu công sứ quán và được bổ nhiệm làm đại diện cho nước cử trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp nhận theo quy định của luật quốc tế.

Theo Quy chế Viên về phân loại các đại diện ngoại giao năm 1815, công sứ thuộc đại diện ngoại giao bậc 2 - thấp hơn so với đại sứ. Theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Công sứ với tư cách đại diện cho nước cử trong quan hệ với nước tiếp nhận được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao giống như đại sứ. Việc bổ nhiệm viên chức ngoại giao đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao có cấp ngoại giao cụ thể nào phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa các quốc gia hữu quan.

Theo quy định của Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao của Việt Nam ngày 31.5.1995, công sứ thuộc cấp ngoại giao cao cấp được phong cho những công chức ngành ngoại giao đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định (Xt. Đại sứ, Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao).

Khái niệm công sứ trong lịch sử được hiểu là chức danh viên quan người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị cấp tỉnh ở Việt Nam thời Pháp thuộc; được thiết lập ở Bắc Kỳ (1883) và Trung Kỳ (1885).

+ Công sứ quán có thể hiểu là cơ quan đại diện ngoại giao.