1. Có tốn phí nếu đăng tải thông tin về đấu thầu lên Báo đấu thầu không?

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, các loại chi phí sử dụng dịch vụ được xác định như sau:

- Chi phí liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trên Hệ thống bao gồm các khoản sau:

+ Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống: Để tham gia Hệ thống, người đăng ký chỉ phải nộp một lần duy nhất với số tiền là 550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

+ Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống: Mỗi năm, nhà thầu và nhà đầu tư cần nộp 550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống. Tuy nhiên, chi phí này chỉ áp dụng từ năm thứ hai trở đi sau khi đã đăng ký tham gia Hệ thống.

+ Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: Đối với mỗi gói thầu, người nộp hồ sơ phải trả 330.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Ngoài ra, chi phí nộp hồ sơ đề xuất cho mỗi gói thầu là 220.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

+ Chi phí của nhà thầu trúng thầu: Chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ 0,022% của giá trúng thầu, nhưng không vượt quá 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt, chi phí của nhà thầu trúng thầu sẽ được tính dựa trên giá trị trúng thầu của từng phần hoặc lô riêng biệt.

+ Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử: Chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ 0,022% của giá trị hợp đồng, nhưng không vượt quá 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Chi phí liên quan đến việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống và Báo Đấu thầu bao gồm các khoản sau:

+ Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm và thông báo mời sơ tuyển: Đối với mỗi gói thầu hoặc dự án bằng một ngôn ngữ, chi phí đăng tải là 330.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

+ Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng và danh sách ngắn: Đối với mỗi gói thầu bằng một ngôn ngữ, chi phí đăng tải là 165.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo quy định, khi đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu, người đăng tin sẽ phải chi trả các khoản chi phí sau đây:

- Chi phí đăng tải các thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm và thông báo mời sơ tuyển: Đối với mỗi gói thầu hoặc dự án có sử dụng một ngôn ngữ duy nhất, người đăng tin sẽ phải trả 330.000 đồng. Số tiền này đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Điều này áp dụng cho mỗi thông báo.

- Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng và danh sách ngắn: Đối với mỗi gói thầu có sử dụng một ngôn ngữ duy nhất, chi phí đăng tải sẽ là 165.000 đồng. Số tiền này đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Điều này áp dụng cho mỗi thông báo.

Ngoài các chi phí trên, thông tư cũng quy định rõ về việc tính phí và thuế giá trị gia tăng cho mỗi gói thầu và dự án. Các khoản phí này nhằm đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Ngoài ra, việc thu phí cũng giúp đảm bảo hoạt động và duy trì hoạt động của Báo Đấu thầu, đảm bảo nguồn lực để cung cấp dịch vụ chất lượng cho người dùng.

Các khoản chi phí này được áp dụng để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng cho tất cả các bên tham gia đấu thầu. Bằng cách thu phí, người đăng tin cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin về đấu thầu được đăng tải đúng thời hạn và đạt đến đúng đối tượng mục tiêu. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và sự cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia đấu thầu để tiếp cận thông tin và nắm bắt cơ hội kinh doanh.

 

2. Quy định về thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, việc nộp chi phí sử dụng dịch vụ được thực hiện như sau: Bên mời thầu chịu trách nhiệm nộp chi phí để đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này. Thời hạn nộp chi phí là tối đa 14 ngày, tính từ ngày thông tin về đấu thầu được bên mời thầu đăng tải hợp lệ trên Hệ thống.

Theo quy định, bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí để đăng tải thông tin về đấu thầu lên Báo đấu thầu trong khoảng thời gian không quá 14 ngày, tính từ ngày thông tin về đấu thầu được bên mời thầu đăng tải một cách hợp lệ.

Chi phí này được yêu cầu nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Bằng việc nộp chi phí, bên mời thầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin liên quan đến đấu thầu được cung cấp đúng hạn và theo quy định.

Thời hạn tối đa là 14 ngày được thiết lập để đảm bảo rằng thông tin đấu thầu được đăng tải một cách kịp thời và đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia đấu thầu. Việc nộp chi phí đúng hạn cũng giúp bảo đảm rằng quá trình đấu thầu diễn ra một cách trơn tru, không gây trễ hẹn hay gian lận.

Bên mời thầu cần chú ý đến việc tự đăng tải thông tin hợp lệ trong thời hạn quy định. Thông tin đăng tải phải đáp ứng các yêu cầu về đối tượng, nội dung và hình thức theo quy định của Báo đấu thầu. Chỉ khi thông tin đấu thầu được đăng tải một cách hợp lệ, thời hạn 14 ngày tính từ ngày đăng tải mới bắt đầu tính.

Việc nộp chi phí đăng tải thông tin đấu thầu là một trách nhiệm quan trọng của bên mời thầu để đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra công bằng và minh bạch.

 

3. Sẽ bị xử lý như thế nào nếu hạn thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu lên Báo đấu thầu mà bên mời thầu chưa thanh toán?

Theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, bên mời thầu, nhà thầu và nhà đầu tư đều có trách nhiệm nộp chi phí sử dụng dịch vụ theo các quy định sau đây:

- Bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì bên mời thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

- Nhà thầu có trách nhiệm nộp chi phí quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà đầu tư trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Như vậy, nếu bên mời thầu không nộp các chi phí sử dụng dịch vụ đúng hạn thì bên mời thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định. Các bên liên quan đến quá trình đấu thầu đều phải chịu trách nhiệm nộp đúng và đầy đủ chi phí sử dụng dịch vụ. Việc thanh toán chi phí đúng hạn là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định của Hệ thống. 

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nộp đúng và đầy đủ các chi phí sử dụng dịch vụ trong quá trình đấu thầu. Việc tuân thủ quy định và thanh toán đúng hạn giúp bảo đảm tính minh bạch và công bằng, đồng thời duy trì sự ổn định và hiệu quả của quá trình đấu thầu trên Hệ thống.

Bài viết liên quan: Phân biệt đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Đăng tải thông tin về đấu thầu lên Báo đấu thầu có mất phí không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!