Hiện nay là thời điểm các trường trên cả nước bắt đầu kì thi giữa Học kì 2. Tìm hiểu về đề thi giữa học kì 2 môn tin học 8 sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức trước khi đi thi.

 

1. Đề thi môn Tin học giữa học kì 2 lớp 8 đề 1 

Phần 1 trắc nghiệm

Câu 1: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước

A. Hôm nay em thức dậy trễ do được nghỉ học

B. Lấy xà bông để giặt đồ

C. Mỗi ngày em thức dậy lúc 5:00 sáng

D. Rửa chén

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for ... do số vòng gặp biết trước và bằng

A. Giá trị cuối -  giá trị đầu + 1

B. Giá trị cuối - giá trị đầu + 2

C. Giá trị cuối - giá trị đầu - 1

D. Giá trị cuối - giá trị đầu - 2

Câu 3: Sau khi thực hiện đoạt chương trình Pascal x : = 3

For i : = 1 to 3 do

x : = x - 1

X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây?

A. -1

B.  1

C. -4

D. 0

 Câu 4: Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var i : integer;

begin

for i:=1 to 99 do;

end

A. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 100

B. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 99 rồi không làm gì cả

C. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 100 rồi không làm gì cả

D. Chương trình chạy biến i từ 1 đến 99

Câu 5: Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là?

A. Phép gán

B. Câu lệnh đơn

C. Câu lệnh ghép

D. Phép so sánh

Câu 6: Câu lệnh lặp for i:=1 to 5 writeln('Day la lan lap thu ' ,i); sẽ in ra màn hình mấy dòng chữ

A.  Đây là lần lặp thứ một

B.  Đây là lần lặp thứ ba

C.  Đây là lần lặp thứ năm

D.  Đây là lần lặp thứ bảy

Câu 7. Trong Pascal câu lệnh lặp thường có dạng:

A. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

B. for <biến đếm> : <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

C. for <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

D. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Câu 8: Hãy đọc đoạn chương trình sau: 

s: = 0

for i: = 1 to 5 do s: = s * i;

Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:

A. 15

B. 0

C. Kết quả khác

D. 120

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh lặp với số lần biết trước là?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh);

B. Var i,n: Integer

C. While (điều kiện) do (câu lệnh);

D. For (biến đếm):= (giá trị đầu) downto (giá trị cuối) do (câu lệnh);

Câu 10 đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

A. Hàng ngày em đi học

B. Một tuần trường em tổ chức chào cờ một lần

C. Ngày em đánh răng ba lần

D. Em sẽ đến nhà bà ngoại chơi vào hôm cả bố mẹ đi vắng

Đáp án:

1A 2A 3D 4B 5D
6C 7D 8B 9C 10D

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Cho 2 ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hằng ngày?

Gợi ý đáp án: 

Ví dụ 1: Mỗi ngày em đều đánh răng 2 lần

Ví dụ 2: Mỗi ngày em đều ăn 3 bữa

Câu 2: Em hãy sắp xếp chương trình tính tổng N số tự nhiên sao cho phù hợp?

Var N, i: integer;

Write('Nhap so N='); s: = 0

S: Longint; readln (n);

For i: = 1 to n do

Begin

Program tinh_tong;

S: = s+i;

Writeln('Tong cua ',N,' So tu nhien dau tien s=', s);

End

Readln

Gợi ý đáp án:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2022 - 2023

Câu 3: Em hãy cho biết thuật toán máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal để mô tả thuật toán đó/

B1: S 20, n 1

B2: Nếu S\geq5 , chuyển B4.

B3: n N+ 1, S S - n và quay lại B2

B4: Thông báo S và kết thúc thuật toán

Gợi ý đáp án:

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2022 - 2023

 

2. Đề thi môn Tin học giữa học kì 2 lớp 8 đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i: = 1 to 10 do x: = x + 1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Tất cả các kiểu trên đều được

Câu 2: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước?

A. Giặt tới khi sạch

B. Học bài tới khi thuộc bài

C. Gọi điện tới khi có người nghe máy

D. Ngày đánh răng 2 lần

Câu 3: Vòng lặp While - do kết thúc khi nào?

A. Khi một điều kiện cho trước thoả mãn

B. Khi đủ số vòng lặp

C. Khi tìm được output

D. Tất cả các phương án trên

Câu 4: Trong câu lệnh lặp: for (biến đếm):= (<giá trị đầu>) to (<giá trị cuối>) do (<câu lệnh>); Khi thự hiện ban đầu Biến đếm nhận giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm;

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 3 đơn vị

D. 4 đơn vị

Câu 5: Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước, <câu lệnh> được thực hiện bao nhiêu lần?

A. (<giá trị đầu> - <giá trị cuối>) lần

B. (<giá trị cuối> - <giá trị đầu>) lần

C. (<giá trị cuối> - <giá trị đầu>+ 1) lần

D. Khoảng 10 lần

Câu 6: Tìm giá trị S khi thực hiện đoạn chương trình sau đây:

A: 0

For i: = 1 to 5 do S: = S+i;

A. S = 0

B. S = 1

C. S = 10

D. S= 15

Câu 7: hãy cho biết kết quả của b trong đoạn chương trình dưới đây.

a := 10; b:=5;

while a>=10 do

Begin b:= b+a; a: = a - 1; end;

A. b = 5

B. b = 10

C. b= 15

D. b = 20

Câu 8: Lúc nào thì câu lệnh lặp While... Do sẽ dừng lại?

A. <Điều kiện> có giá trị đúng

B. <Điều kiện> có giá trị sai

C. Các câu lệnh bên trong <câu lệnh> đã thực hiện xong

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 9: Chọn cú pháp câu lệnh lặp là:

A. for <biến đếm> : = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

B. for <biến đếm> := <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

C. for <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối>; do <câu lệnh>;

D. for <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do < câu lệnh> ;

Câu 10: Việc đầu tiên mà câu lệnh While... do cần thực hiện là gì?

A. Thực hiện <câu lệnh> sau từ khoá Do

B. Kiểm tra giá trị của <điều kiện>

C. Thực hiện câu lệnh sau từ khoá Then

D. Thực hiện <câu lệnh>

Đáp án

1A 2D 3A 4A 5C
6D 7C 8B 9A 10B

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Em hãy cho biết thuật toán máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal để mô tả thuật toán đó.

B1: S ! 0, n ! 2;

B2: Nếu S\geq5 chuyển B4

B3: S ! S + n và quay lại B2

B4: Thông báo S và kết thúc thuật toán

Gợi ý đáp án: 

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2022 - 2023

Câu 2: Cho đoạn chương trình:

j: = 2;

For i: = 1 to 4 do j: = j + 2;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? Giải thích?

Gợi ý đáp án:

i : = 1; 1 <= 4 đúng, thực hiện câu lệnh tức j : = 2 + 2 = 4

i : = 2; 2 <= 4 đúng, thực hiện câu lệnh tức  j : = 4 + 2 = 6

i : = 3; 3<= 4 đúng, thực hiện câu lệnh tức j : = 6 + 2 = 8

i : = 4; 4 = 4 ( bằng giá trị cuối) đúng, thực hiện câu lệnh tức j : = 8 + 2 = 10

Vậy sau khi thực hiện đoạnc chương trình trên giá trị của biến j = 10

Câu 3: Cho chương trình

Program Tong;

Write ('Nhap n:'); Readln (n);

S: = 0

For i: = 1 to n do S: = S + i;

Write ('S=', S);

Readln

End

Em hãy chạy thử chương trình và kiểm tra kết quả với những bộ thử sau:

n S
n = 4 S =....
n = 30 S =.....
n = 50 S =.....
n = 100 S = .....

Gợi ý đáp án:

n S
n = 4 S = 10
n = 30 S = 465
n = 50 S = 1275
n = 100 S = 5050

Trên đây là một số mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 Luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng bài viết trên là những tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.