1. Quyền theo thông luật của người cho vay nắm giữ tiền gửi do con nợ sở hữu không thanh toán nợ. Một ngân hàng cho vay 5000$ cho người vay có 2500$ tiền gửi tại cùng một ngân hàng, sẽ bù trừ 2500$ và yêu cầu trái quyền không được bảo đảm đối với 2500$ còn lại. Một ngoại lệ là các giao dịch tín dụng tiêu dùng, trong đó quyền bù trừ bị cấm theo Đạo luật Trung thực trong Cho Vay. Khách hàng từ chối hóa đơn thẻ tín dụng, khiếu nại hàng hóa giao theo đơn hàng bị khiếm khuyết, do vậy được bảo vệ khỏi các nỗ lực thu nợ bởi ngân hàng phát hành thẻ, bằng cách nắm giữ số tiền gửi bằng với khoản nợ.

2. Thanh toán nợ hỗ tương giữa bên nợ đang bị phá sản và chủ nợ, thông qua thanh toán bù trừ. Thay vì nhận thanh toán bằng tiền mặt, các bên nợ sẽ ghi có số tiền nợ đối với các khoản nợ của bên khác đối với họ. Điều này cho phép các chủ nợ thu nợ nhiều hơn số sẽ thu được, theo một kế hoạch chi trả lại khoản nợ được chấp thuận bởi tòa án phá sản. Cũng được gọi là quyền bù trừ (right of setoff).