.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU LỆ
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Điều 1 :

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành lập tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam : ......................................................................................................................

1. Tên Công ty hoặc cá nhân : ........................................................................

2. Đại diện được ủy quyền : ...........................................................................

Chức vụ :......................................................................................................

Quốc tịch : ....................................................................................................

Địa chủ thường trú : .......................................................................................

3. Trụ sở chính :.............................................................................................

Điện thoại :...................................................... Fax :......................................

4. Ngành nghề kinh doanh chính : ..................................................................

....................................................................................................................

5. Giấy phép thành lập Công ty : ..................................................................

Đăng ký tại :................................................................................................

Ghi chú: Nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.

Điều 2 :

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 3 :

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :

(Mô tả các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp)

Điều 4 :

1. Tên Doanh nghiệp là : (Tiếng Việt Nam).....................................................

, tên giao dịch (bằng tiếng nước ngoài thông dụng)  của Doanh nghiệp là :

.......................................................................................................................

2. Địa chỉ của Doanh nghiệp : .........................................................................

 - Trụ sở chính : ............................................................................................

 - Nhà máy / xưởng sản xuất chính : ...............................................................

 - Chi nhánh (nếu có) :....................................................................................

 - Văn phòng đại diện :(nếu có).....................................................................

3. Năng lực sản xuất : Hàng hoá/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định (Chia thành sản phẩm chính và phụ nếu cần thiét)

4. Sản phẩm của Doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ :

- Tại thị trường Việt Nam : .....% sản phẩm

- Xuất khẩu : .....% sản phẩm

5. Các cam kết khác: .... (Ví dụ như tiến độ và nội dung thực hiện chương trình nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử...)

Điều 5:

1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp là :....................................................... 1

2. Vốn pháp định của Doanh nghiệp là ... bằng ... 2 (ghi rõ phương thức).

3. Thời hạn thực hiện vốn pháp định như sau3:

(Ghi rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành việc đưa vốn pháp định vào Việt Nam)

Điều 6:

Thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp là ... năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn phải được chủ doanh nghiệp báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y. T

Điều 7:

Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, tiến độ dự án này được thực hiện như sau:

1. Khởi công xây dựng : .............................................. từ tháng thứ.............

2. Lắp đặt thiết bị :....................................................... từ tháng thứ.............

3. Vận hành thử :......................................................... từ tháng thứ.............

4. Sản xuất chính thức :................................................ từ tháng thứ..............

Điều 8:

1. Doanh nghiệp dùng ... là đơn vị tiền tệ trong hạch toán (nêu tên đồng tiền cụ thể). Việc chuyển đổi giữa các đồng tiền khác và đồng tiền hạch toán được thực hiện theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển đổi.

2. Doanh nghiệp thực hiện việc thanh, quyết toán thông qua tài khoản tiền Việt Nam và tiền nước ngoài mở tại Ngân hàng Việt Nam, hoặc tại ngân hàng liên doanh, hoặc tại chi nhánh  Ngân hàng nước ngoài đặt tại Việt Nam,  hoặc tại ngân hàng nước ngoài nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Điều 9:

1. Hệ thống kế  toán được áp dụng của Doanh nghiệp là ... (Trường hợp áp dụng hình thức kế toán nước ngoài  phải được Bộ Tài chính Việt Nam chuẩn y và chịu sự giám sát của cơ quan tài chính có thẩm quyền của Việt Nam).

2. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của  Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam.

3. Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ ... và kết thúc vào... hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư và kết thúc vào...

4. Doanh nghiệp báo cáo tài chính hàng năm và được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm toán.

Điều 10:

Tài sản của Doanh nghiệp được bảo hiểm tại .... (Tên và địa chỉ của tổ chức bảo hiểm) và không bị quốc hữu hoá, trưng thu, tịch thu hoặc chuyển sang chủ sở hữu khác bằng biện pháp hành chính.

Điều 11:

    Doanh nghiệp sẽ thành lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi và các quỹ khác. Cơ cấu hoạt động, quy mô, nguồn vốn và nguyên tắc sử dụng từng quỹ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở lợi nhuận thu được, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12:

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước Việt Nam theo pháp luật  Việt Nam và các quy định ghi trong Giấy phép đầu tư.

Điều 13:

Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp trước toà án, tổ chức trọng tài và cơ quan Nhà nước Việt Nam là ....

Điều 14:

Tất cả lao động làm việc cho Doanh nghiệp được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam, người Việt Nam được ưu tiên khi tuyển chọn nếu đáp ứng yêu cầu công việc.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng Hợp đồng lao động ký kết giữa từng ngươì lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp; thoả ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với Tổng Giám đốc doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt nam về lao động.

Điều 15:

Kế hoạch đạo tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân: ... (quy định chi tiết)

Điều 16:

Doanh nghiệp có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn và/hoặc kết thúc trong các trường hợp sau: .....

(Mô tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư nước ngoài)

Điều 17:

Mọi điều khoản khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp không được quy định tại Điều lệ này sẽ được Doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và Giấy phép đầu tư.

Điều  18:

Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Người đại diện có thẩm quyền của Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14 của Điều lệ này và được đăng ký tại Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư trước khi thực hiện.

Điều 19:

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Điều 20:

Điều lệ Doanh nghiệp này được ký ngày...., tại...., gồm .... bản gốc bằng tiếng Việt Nam và tiếng... (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam và tiếng ... đều có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ đầu tư

(Chữ ký, chức vụ và dấu)

Trường hợp có nhiều chủ đầu tư : Ghi rõ tên và đóng dấu