Luật sư <a href=tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162" src="/lmk/article/TU-VAN-LUAT-TRUC-TUYEN.png" style="height:291px; width:300px" title="Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh ?">

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------------------------------

Biểu mẫu trong quy trình

1. Quy trình mua hàng :

- Biểu mẫu đề nghị mua hàng

- Biểu mẫu đánh giá nhà cung ứng tiềm năng

- Biểu mẫu biên bản bàn giao

- Biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán

- Tải mẫu miểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho

- Tải biểu mẫu theo dõi nhà cung ứng

- Tải biểu mẫu đánh giá chi tiết nhà cung ứng

- Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng

- Danh sách nhà cung ứng tiềm năng

- Tải mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao

- Yêu cầu chào giá

- Yêu cầu mua hàng

2. Quy trình quản lý kho :

- Biểu mẫu yêu cầu nhập kho

- Biểu mẫu báo cáo hàng tồn kho hàng quý

- Biểu mẫu báo cáo hàng tồn kho hàng tháng

- Biểu mẫu báo cáo kiểm kê hàng năm

- Biểu mẫu biên bản bàn giao

- Biểu mẫu tình trạng thiết bị /card

- Biểu mẫu phiếu nhập kho

- Tải Biểu mẫu phiếu xuất kho

3. Quy trình bảo hành :

- Biểu mẫu tiếp nhận yêu cầu bảo hành

- Biểu mẫu đánh giá hiện trạng

- Biểu mẫu phương án xử lý

- Biểu mẫu phương án xử lý - Xưởng

- Biểu mẫu Phiếu giao việc

4. Quy trình tuyển dụng :

- Biểu mẫu hồ sơ ứng viên

- Biểu mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng

- Biểu mẫu danh sách ứng viên và kết quả thi tuyển

- Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

5. Quy trình quản lý trang thiết bị :

- Danh mục trang thiết bị máy móc

- Biểu mẫu xác nhận hiện trạng máy đo

- Biểu mẫu sổ mượn trả thiết bị

- Biểu mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị

- Biểu mẫu phiếu đề nghị nhập kho

- Biên bản kiểm tra vật tư nhập kho

- Biểu mẫu bảo dưỡng thiết bị

- Biểu mẫu kế hoạch hiệu chỉnh hiệu chuẩn thiết bị đo

- Biểu mẫu đề nghị thanh toán

- Biểu mẫu lưu hồ sơ liên quan đến máy đo thử nghiệm

6. Quy trình kiểm soát tài liệu

- Sổ danh mục tài liệu

- Phiếu yêu cầu tài liệu

- Sổ công văn đến

- Sổ công văn đi

- Công văn nội bộ

- Mẫu thông báo nội bộ

- Mẫu báo cáo nội bộ

- Mẫu tờ trình nội bộ

- Mẫu báo cáo

- Mẫu công văn

- Mẫu quyết định

- Mẫu thông báo

- Mẫu tờ trình

7. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ :

- Sổ trao đổi thông tin nội bộ

- Trao đổi thông tin nội bộ

- Yêu cầu của ban giám đốc

- Yêu cầu giải quyết công việc

- Tải mẫu phiếu giao việc

- Ủy quyền

8. Quy trình kiểm soát hồ sơ :

- Danh mục hồ sơ chất lượng

- Mục lục hồ sơ

- Tải mẫu sổ giao nhận hồ sơ