1. Điều kiện để công ty chứng khoán được khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Việc khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 158/2020/NĐ-CP như sau:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh chỉ sau khi tổ chức này đã khắc phục được hết các hành vi dẫn tới bị đình chỉ hoạt động. Quy định này nhằm đảm bảo rằng trước khi một công ty chứng khoán được phép hoạt động trở lại trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh, họ phải hoàn tất việc khắc phục mọi vi phạm và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật

Điều kiện để khôi phục hoạt động

- Khắc phục các vi phạm: Công ty chứng khoán phải khắc phục toàn bộ các hành vi vi phạm dẫn tới việc bị đình chỉ. Các hành vi vi phạm có thể bao gồm vi phạm quy định về quản lý rủi ro, không tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính, hoặc vi phạm quyền lợi của khách hàng. Chỉ khi các vấn đề này được giải quyết một cách triệt để, công ty mới đủ điều kiện để hoạt động trở lại.

- Thanh lý và đóng vị thế: Công ty cần thanh lý và đóng vị thế trên tài khoản tự doanh và tài khoản tạo lập thị trường (nếu có). Điều này nhằm đảm bảo rằng công ty không còn các vị thế mở có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và sự ổn định của thị trường.

- Ưu tiên giao dịch của khách hàng: Khi thực hiện thanh lý và đóng vị thế, công ty phải ưu tiên thực hiện các giao dịch của khách hàng trước. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo rằng họ không bị thiệt hại do các hoạt động của công ty.

- Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính: Công ty phải thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Việc này đảm bảo rằng công ty không có nợ đọng và có thể hoạt động một cách lành mạnh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra và đánh giá việc khắc phục vi phạm của công ty chứng khoán. Nếu công ty đã hoàn tất việc khắc phục và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Ủy ban sẽ ra quyết định khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cho công ty. Quy trình này đảm bảo rằng chỉ những công ty đã thực sự khắc phục mọi vi phạm và sẵn sàng tuân thủ quy định mới được phép hoạt động trở lại, từ đó bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Như vậy, công ty chứng khoán sẽ được khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh khi đã khắc phục được hết các hành vi dẫn tới bị đình chỉ hoạt động. Quy định này đảm bảo rằng mọi vi phạm đã được giải quyết triệt để, công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và sẵn sàng hoạt động trở lại một cách minh bạch và ổn định, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và sự tin cậy vào thị trường chứng khoán.

 

2. Quy trình khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán:

Việc khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là một quy trình nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo rằng công ty chứng khoán đã khắc phục hoàn toàn các vi phạm và sẵn sàng tuân thủ mọi quy định pháp luật trước khi được phép hoạt động trở lại. Dưới đây là các bước chi tiết trong quy trình này:

- Nộp hồ sơ xin khôi phục hoạt động:Công ty chứng khoán phải chuẩn bị và nộp một bộ hồ sơ đầy đủ, chính xác lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ này thường bao gồm các tài liệu chứng minh việc khắc phục các vi phạm đã dẫn đến việc đình chỉ hoạt động, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, và các tài liệu liên quan khác như kế hoạch kinh doanh, báo cáo về các biện pháp quản lý rủi ro mới, và các bằng chứng về việc thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.

- Xem xét hồ sơ và tiến hành thanh tra, kiểm tra: Sau khi nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành xem xét cẩn thận các tài liệu được nộp. Quá trình này có thể bao gồm việc xác minh tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu và thông tin được cung cấp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại công ty chứng khoán. Hoạt động thanh tra này nhằm đảm bảo rằng công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan. Quá trình thanh tra có thể bao gồm kiểm tra sổ sách kế toán, hệ thống quản lý rủi ro, quy trình hoạt động, và các giao dịch kinh doanh.

- Quyết định khôi phục hoạt động: Dựa trên kết quả của quá trình thanh tra và kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đánh giá toàn diện về việc khắc phục vi phạm của công ty. Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm việc công ty đã xử lý triệt để các vi phạm, cải thiện hệ thống quản lý và tuân thủ quy định, và đảm bảo rằng không còn các nguy cơ tiềm ẩn gây rủi ro cho thị trường và nhà đầu tư.

Nếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định rằng công ty chứng khoán đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và sẵn sàng hoạt động trở lại theo đúng quy định pháp luật, Ủy ban sẽ ra quyết định chấp thuận cho công ty khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Quyết định này sẽ được thông báo chính thức tới công ty và các cơ quan liên quan.

- Thông báo và công bố quyết định: Quyết định khôi phục hoạt động sẽ được công bố rộng rãi để thông báo cho các nhà đầu tư và các bên liên quan về việc công ty chứng khoán đã được phép hoạt động trở lại. Thông báo này có thể được đăng tải trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy trình khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán là một quy trình chặt chẽ, đòi hỏi công ty phải chứng minh rằng họ đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm và sẵn sàng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Quy trình này không chỉ bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn đảm bảo sự ổn định và minh bạch của thị trường chứng khoán

 

3. Trường hợp công ty chứng khoán không được khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh:

Công ty chứng khoán phái sinh không được khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán nếu không thực hiện các trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 158/2020/NĐ-CP

- Báo cáo và công bố thông tin:

  • Công ty chứng khoán phái sinh phải định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện báo cáo và công bố thông tin về tình trạng của mình và các hoạt động có liên quan. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và giúp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát chặt chẽ tình hình của công ty.
  • Trong thời gian bị đình chỉ, công ty không được ký mới các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh và phải tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định tại các điểm b, c, d của khoản này.

- Quản lý hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực:

  • Tiếp nhận và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng: Công ty chỉ được tiếp nhận và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng đối với giao dịch đối ứng, cũng như chỉ tiếp nhận tài sản ký quỹ của khách hàng trong trường hợp bổ sung ký quỹ. Điều này giúp bảo vệ tài sản và quyền lợi của khách hàng.
  • Chốt số dư và tất toán tài khoản: Công ty phải thực hiện việc chốt số dư, tất toán tài khoản của khách hàng, thanh lý vị thế và hoàn trả tài sản ký quỹ cho khách hàng.
  • Thỏa thuận và bàn giao quyền, trách nhiệm: Công ty cần thỏa thuận và bàn giao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, chuyển tài khoản, tài sản ký quỹ và vị thế mở của khách hàng sang công ty chứng khoán thay thế theo yêu cầu của khách hàng. Đây là biện pháp bảo đảm rằng khách hàng có thể tiếp tục giao dịch một cách liên tục và ổn định.
  • Thực hiện các giao dịch giảm vị thế: Theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán, công ty phải thực hiện các giao dịch nhằm giảm vị thế của khách hàng.

- Thanh lý và đóng vị thế trên tài khoản tự doanh:

  • Công ty phải thanh lý và đóng vị thế trên các tài khoản tự doanh và tài khoản tạo lập thị trường (nếu có), đồng thời đảm bảo ưu tiên thực hiện các giao dịch của khách hàng trước các giao dịch đóng vị thế của chính mình. Việc này nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh doanh tự doanh của công ty.

- Thanh toán các nghĩa vụ tài chính:

  • Công ty chứng khoán phái sinh phải thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh (nếu có). Điều này đảm bảo rằng công ty không có nợ đọng và các nghĩa vụ tài chính được giải quyết triệt để.

Như vậy, công ty chứng khoán phái sinh không được khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán nếu không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 158/2020/NĐ-CP. Các quy định này đảm bảo rằng công ty đã khắc phục hoàn toàn các vi phạm, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và duy trì sự ổn định và minh bạch của thị trường chứng khoán. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm này là điều kiện tiên quyết để công ty có thể được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và chấp thuận cho khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất có thể

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau đây:Các sàn chứng khoán phái sinh uy tín tại Việt Nam