1. Giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất mới nhất

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo đặt ra một loạt giải pháp quan trọng để thúc đẩy tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất. Dưới đây là chi tiết về các giải pháp này:

- Thỏa thuận tự nguyện và Đối thoại: Khuyến khích doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện để thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và điện. Qua đối thoại, doanh nghiệp có thể được tư vấn về cách lắp đặt điện mặt trời mái nhà và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Triển khai Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện: Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 279/QĐ-TTg để quản lý nhu cầu điện, đặc biệt là định hướng đến năm 2030. Điều này giúp cân nhắc và phối hợp nguồn cung điện hiệu quả hơn.

- Hệ thống phát điện dự phòng: Xây dựng chương trình huy động hệ thống phát điện dự phòng để đảm bảo nguồn cung ổn định trong trường hợp thiếu điện.

- Sử dụng hiệu quả và tái tạo năng lượng: Thực hiện các biện pháp sử dụng điện hiệu quả, bao gồm việc sử dụng công suất và biểu đồ phụ tải hợp lý, hạn chế huy động thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm. Khuyến khích lắp đặt nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió, cũng như sử dụng thiết bị hiệu suất cao.

- Tiêu chuẩn và Quản lý Năng lượng: Điều chỉnh và quản lý tiêu chuẩn tiêu hao năng lượng cho doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp có điện năng tiêu thụ lớn phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2018: Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ và xây dựng mục tiêu hàng năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thúc đẩy Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng: Tăng cường sử dụng các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến và cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. Đồng thời, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất và loại bỏ các công suất sản xuất lạc hậu.

- Hướng dẫn và Tuyên truyền: Triển khai và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền về các cẩm nang công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên cả nước.

 

2. Trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc thực hiện tiết kiệm điện 

Bộ Công Thương có nhiều trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện và đảm bảo hiệu quả của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Dưới đây là các nhiệm vụ cụ thể của Bộ Công Thương:

- Theo dõi và Báo cáo: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, và địa phương để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này. Họ tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cũng như báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Triển khai Chương trình quốc gia: Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Đặc biệt, họ chú trọng đến hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại.

- Khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm: Bộ Công Thương đảm nhận trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình. Họ cũng tổ chức chương trình tuyên truyền để phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình.

- Vận hành hiệu quả hệ thống điện: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

- Tuyên truyền và Hỗ trợ: Phối hợp với cơ quan truyền thông, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tuyên truyền liên tục về tiết kiệm điện. Họ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Quản lý và Kiểm soát: Bộ Công Thương đôn đốc Sở Công Thương các địa phương kiểm tra, giám sát, và áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phát triển điện mặt trời áp mái: Chủ trì xây dựng chương trình điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học. Họ cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền chương trình này và kích thích sự chuyển đổi thị trường đối với sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao.

- Quy định và Định mức sử dụng năng lượng: Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho các đơn vị sản phẩm trong các ngành và tiểu ngành khác nhau. Điều này bao gồm cả việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm như thế nào? 

Bộ Tài chính đảm nhận một số trách nhiệm quan trọng trong việc thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển thị trường năng lượng. Dưới đây là chi tiết về những nhiệm vụ mà Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:

- Nghiên cứu, xây dựng, và đề xuất cơ chế tài chính để cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ liên quan đến tiết kiệm điện. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hoạt động thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng. Thực hiện sự phối hợp hiệu quả với các cơ quan, bộ ngành, và đơn vị liên quan để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện chính sách và cơ chế tài chính.

- Tổ chức cân đối và bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiết kiệm điện. Điều này bao gồm việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho các dự án và chương trình thúc đẩy hiệu quả năng lượng. Triển khai kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu, xây dựng, và đề xuất cơ chế và chính sách tài chính nhằm thúc đẩy phát triển thị trường Công ty dịch vụ năng lượng. Tạo ra cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, nhằm mục tiêu tăng cường sự linh hoạt và đóng góp của người tiêu dùng trong quá trình quản lý và sử dụng năng lượng.

Tất cả các hoạt động này phản ánh cam kết của Bộ Tài chính trong việc định hình và thúc đẩy chính sách tài chính hỗ trợ cho các hoạt động và dự án liên quan đến tiết kiệm điện và phát triển bền vững về năng lượng. Bộ Tài chính đảm nhận một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển thị trường năng lượng. Bằng cách phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bên liên quan, Bộ Tài chính không chỉ đề xuất và ban hành các cơ chế tài chính hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà còn đảm bảo cân đối, bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ và dự án về tiết kiệm điện.

Bộ Tài chính cũng đóng góp vào việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường Công ty dịch vụ năng lượng. Bằng cách tạo ra cơ chế khuyến khích, Bộ Tài chính hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, thúc đẩy sự linh hoạt và đóng góp tích cực của người tiêu dùng trong quản lý và sử dụng năng lượng.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Doanh nghiệp hoạt động thế nào được xác định là doanh nghiệp sản xuất phần mềm?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.