Giấy chứng nhận không còn khí gas (Gas-free certificate) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng nhận rằng không còn khí gas trong két chứa hàng hoặc trong container chở hàng lỏng sau khi hàng được dỡ ra khỏi tàu hay container.