Giấy chứng nhận quản lý an toàn (Safety Management Certificate) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tàu biển xác nhận rằng công ty và các hoạt động quản lý trên tàu của công ty phù hợp với hệ thống quản lý an toàn theo yêu cầu của Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM Code). Viết tắt là SMC.