Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)…………..thành phố ........ (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

Bên A:

Ông (Bà):................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.....................................

tại...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

..............................................................................................................................

            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

            1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :.....................................................................................................................

Sinh ngày:.............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày..................................

tại...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

...............................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ......................................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày..................................

tại..........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................

.............................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

            2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ...................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày......................................

tại............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

...............................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:.............................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.....................................

tại...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

..............................................................................................................................

            * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.........................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày......................................

tại.............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

...............................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………………

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ............................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Quyết định thành lập số:..........................................ngày........... tháng ......... năm.......

do ................................................................................................................. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............. ngày......... tháng.......... năm............

do ............................................................................................................... cấp.

Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:......................................

Họ và tên người đại diện: ..........................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................................

tại.............................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên B:

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng trao đổi tài sản được …….chứng nhận (chứng thực) ngày ..………, số ...……. , quyển số ........… . Theo đó, Bên A chuyển tài sản……………cho Bên B và Bên B chuyển tài sản…………….. cho Bên A.

            Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản như: lý do của việc hủy bỏ, chuyển giao lại tài sản trao đổi (phương thức, thời hạn), thanh toán giá trị chênh lệch (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)...

..........................................................................................................................                         ..........................................................................................................................

ĐIỀU 2

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.…….chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

            1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

            2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

            3. Các cam đoan khác: .……

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

      2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña Người có thẩm quyền chứng thực.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-   Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ................................................................

                       Bên A                                                                           Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.…………………………………...)

            (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

            Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực)…………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng thực:

            - Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng trao đổi tài sản này được giao kết giữa Bên A là .…………… và Bên B là ……………………….….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

            + Bên B .….. bản chính;

            + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

            Số chứng thực…………..…. , quyển số .……. TP/CC- .….

                                                                          Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

----------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;