Kết quả kinh doanh (business performaiu) là kết quả kinh doanh là thuật ngữ chỉ mức độ đạt được những mục tiêu mà các doanh nghiệp trong mội ngành đề ra. Kết quả kinh doanh là một đại lượng tham chiếu có thể bao gồm những phương diện như tỷ suất lợi nhuận, sự đổi mới, chất lượng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng.