Khiếu nại hàng hải (Maritime claim) là khiếu nại liên quan đến hoạt động hàng hải. Đó là việc một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải. Ví dụ: chủ hàng yêu cầu người vận chuyển bồi thường thiệt hại vì hư hỏng hàng hóa do tàu gây ra trong quá trình vận chuyển; cảng yêu cầu tàu bồi thường thiệt hại vì tàu va vào cầu cảng...