Kì hạn được biểu hiện ở những dạng riêng biệt, có những đặc điểm khác nhau cũng như ý nghĩa riêng của nó. Trong kinh doanh thương mại thường có 5 loại kì hạn: kì hạn giao nhận trong ngày, giao nhận ngày hôm sau, giao nhận theo ngày hẹn riêng, giao nhận theo lệ, giao nhận trong ngày phát hành, hoặc như “kì hạn nộp thuế” chẳng hạn: là kì hạn nộp thuế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, kể từ sau khi đơn vị, cá nhân được thông báo có nghĩa vụ nộp thuế. Nó biểu hiện tính chất cưỡng chế và tính chất cố định của thuế thu được về mặt thời gian. Kì hạn nộp thuế của thuế mức luân chuyển thường là số ngày cụ thổ, như: thuế giá trị gia tăng quy định người nộp thuế sau tiêu thụ sản phẩm nộp thuế, kì hạn trong khoảng xác định 1, 3, 5, 10, 15 ngày hoặc 1 tháng; kì hạn nộp thuế 5 ngày nghĩa là cứ 5 ngày nộp thuế một lần; kì hạn nộp thuế của mức thu lợi thường tính

Kì hạn khuyến mại là hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc theo năm bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vì kinh doanh của mình bằng cách dành lợi ích vật chất nhất định cho khách hàng.