Kiểm soát giao thông là kiểm soát các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự, an toàn giao thông đô thị, phát hiện vi phạm và xử lí theo pháp luật để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông.

Hoạt động kiểm soát giao thông do thanh tra ngành giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện trong phạm vì chức năng, nhiệm vụ do luật định.

Đối tượng chịu sự kiểm soát giao thông gồm người, phương tiện tham gia giao thông, công trình giao thông...