1. Nhiệm vụ học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí,  nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Để Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, ngày 09 tháng 3 năm 2021 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hộ 13 của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạng, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết.

- Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các tổ chức đảng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật kết nối đường truyền thì mở điểm cầu tới cơ sở. Báo cáo viên là các đồng chỉ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13 đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội 13 của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực. 

- Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chwucs các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội 13 của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; dội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viên, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trungu ương Đảng tổ chức. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên.

Như vậy, việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là rất quan trọng, đây là cơ sở, tiền đề để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết thì không thể thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí có thể mắc sai lầm, đi ngược với tinh thần của Nghị quyết đã xác định.

Theo quy định của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Lưu ý khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng:

Kiên quyết khắc phục triệt để hiện tượng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mang tính phô trương hình thức, hiệu quả thấp với những biểu hiện như:

- Sau khi được học tập, quán triệt vẫn không biết nghị quyết đại hội có gì mới so với Nghị quyết đại hội trước;

- Không nắm được những chủ trương, phương hướng cơ bản mà nghị quyết xác định nhất là những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực đang công tác;

- Cấp ủy chỉ tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết và coi như xong, không tổ chức học bù, học vét;

- Không kiểm tra kết quả học tập, không thường xuyên phổ biến, tuyên truyền.

 

2. Hướng dẫn viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng

Như vậy, để đảm bảo công tác tổ chức học tập, triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết 13 của Đảng có hiệu quả, sau buổi học tập, đảng viên sẽ phải viết bài thu hoạch về kết quả học tập Nghị quyết của Đảng.

Về mặt hình thức yêu cầu đối với Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng:

- Mỗi đảng viên sẽ tự viết tay bài thu hoạch trên khổ giấy A4 

- Ghi rõ  thông tin cá nhân đảng viên: họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

- Có nhận xét, đánh giá và xác nhận của cấp ủy trực tiếp quản lý.

Về mặt nội dung yêu cầu Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng như sau:

- Trình bày được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 13 của Đảng

- Trình bày được điểm mới của Nghị quyết 13 của Đảng so với Nghị quyết 12 của Đảng

- Trình bày được chủ trương, phương hướng cơ bản mà Nghị quyết 13 của Đảng xác định

- Liên hệ bản thân

 

3. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng

Trên thực tế nhiều cán bộ, đảng viên còn chưa biết cách viết Bài thu hoạch sau khi đã được tham gia học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết 13 của Đảng. Do đó, để giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây mẫu Bài thu hoạch học tập  Nghị quyết 13 của Đảng với nội dung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu và có tính ứng dụng cao để bạn đọc tham khảo:

ĐẢNG BỘ ......................  

CHI BỘ ...........................  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày..... tháng..... năm ......

                   

              

BÀI THU HOẠCH 

Học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

 

Họ và tên :.................................................... 

Chức vụ Đảng :........................................... 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể :............... 

Đơn vị công tác :........................................ 

Sinh hoạt tại chi bộ :................................... 

Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thức 13 của Đảng đã diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 và đã thành công tốt đẹp. Đại hội 13 của Đảng là sự kết tinh trí tuệ và bản lĩnh của một chính đảng có lịch sử 91 năm và đầy bản lĩnh với hơn 5 triệu đảng viên của một đất nước gần 100 triệu dân. Vì vậy, những quyết sách chiến lược của Đại hội đảng 13 có tầm ảnh hưởng to lớn đối với phương hướng phát triển của nước ta trong những năm tiếp theo. 

Tôi nhận thức được học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết 13 của Đảng là nhiệm vụ cũng là quyền của một người đảng viên. Sau khi tham gia học tập, triển khai, quán trị Nghị quyết 13 của Đảng do Đảng bộ tổ chức, để đánh giá lại kết quả tiếp thu, lĩnh hội nội dung Nghị quyết mới của Đảng, tôi viết bài thu hoạch này thể hiện những kết quả đạt được sau khi tham gia học tập như sau:

1. Những vấn đề cơ bản của Nghị quyết 13

Một là, tán thành những nội dung cơ abrn về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020, 30 năm thực hiện Cưỡng lĩnh 1991, 35 thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Hai là, Thông qua Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 căn cứ Báo cáo giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

Ba là, Thông qua báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. GIao Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ đạo, nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

Bốn là, Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội 13.

Năm là, Đại hội đồng ý đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chí trị khóa 13 để bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Sáu là, Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Bảy là, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội 13.

2. Tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước trong Nghị quyết 13 của Đảng

Nghị quyết 13 của Đảng đã chỉ rõ, trong những năm tới phải quyết tập thực hiện thắc lợi các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Về quan điểm:

- Kiện định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Min; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trungu tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hanh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cự hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sách, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất  nước và bảo vệ Tổ quốc.

Về mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộn hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025

Nghị quyết nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong 5 năm 2021 - 2025 trong các lĩnh vực : kinh tế, xã hội , môi trường.

Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030:

Nghị quyết chỉ rõ 12 định hướng cụ thể gồm:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..

Hai là, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tọa môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Ba là, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Bốn là, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sử trở thành sức mạng nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Sáu là, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậy, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Bảy là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tám là, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Không ngừng nâng cáo vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Chín là, thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân.

Mười là, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước.

Mười một là, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện.

Mười hai là,  tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13:

Nghị quyết chỉ rõ 06 nhiệm vụ trong tâm phải thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ Đại hội 13 như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sách, vững mạnh. 

Hai là , tập trung kiểm soát đại dịch Covid - 19; phục hồi phát triển nền  kinh tế - xã hội; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ba là, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Kiên quyết kiện trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trởi; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bốn là, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm là, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

3. Điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 13 của Đảng

Đại hội 13 của Đảng cũng xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ như Đại hội 12 nhưng trong nội dung từng nhiệm vụ trọng tâm có những điểm mới.

Về xây dựng Đản và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chóng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nhấn mạnh củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về phát triển kinh tế: Bổ sung nhấn mạnh xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ  và tạo sự liên hết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số....

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Nghị quyết nhấn mạnh "Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Về dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết bổ sung, nhấn mạnh "Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, Nghị quyết chỉ rõ "Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu".

4. Liên hệ bản thân

Là một đảng viên phụ trách công tác tư pháp hộ tịch tại xã ..... bản thân tôi đã nhận thức rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết 13 của Đảng đưa ra, từ đó tự xây dựng kế hoạch cho bản thân để góp phần nhỏ bé vào công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng tại Đảng bộ như sua:

Về tư tưởng chính trị:

- Luôn tâm niệm tin tưởng và giữ vững các quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Tuyệt đối chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương cũng như pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên tự nghiên cứu, học tập  các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Có lối sống lành mạng, giản dị, trung thực;

- Gần gũi với nhân dân, giữ gìn đoàn kết trong khu dân cư, bản làng nơi đang sinh sống;

Về nhiệm vụ công tác:

- Luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bản thân có nhiều khó khăn song tôi luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan.

- Thực hiện đúng điều lệ, quy chế  làm việc tại cơ quan;

- Nghiêm túc và mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình;

- Luôn cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế của bản thân để thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực;

- Tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại cơ quan cũng như tại làng bản nơi cư trú.

- Thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa tại cộng đồng.

- Bản thân tôi cũng tích cực tham gia tham vấn cho ban lãnh đạo khi cần thiết để kịp thời có được những giải pháp hiệu quả nhất trong triển khai công tác chung của toàn cơ quan.

Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, Đại hội 13 của Đảng thành công tốt đẹp... nhưng quan trọng hơn, sắp tới đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống như thế nào", "Phải thể chế hóa, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới, phải ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn, thế mới gọi là thành công. Chứ không phải thông qua Nghị quyết, vỗ tay là Đại hội thành công". Quả thực như vậy, bản thân tôi thông qua việc tham gia các buổi học tập, triển khai Nghị quyết 13 của Đảng luôn có một lòng quyết tâm góp sức nhỏ bé của mình để thực hiện thành công Nghị quyết 13 của Đảng trong thời gian tới.

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung Bài thu hoạch học tập Nghị quyết 13 của Đảng đầy đủ nhất để bạn đọc có thể ứng dụng trên thực tế. Đây là bài thu hoạch dành cho những cán bộ, đảng viên tham gia buổi học tập một cách tổng quan về Nghị quyết 13 của Đảng. Trường hợp mỗi buổi học tập là triển khai từng chuyên đề của Nghị quyết thì nội dung bài thu hoạch sẽ được viết dựa trên nội dung học tập chuyên đề đó.

Hy vọng, nội dung chia sẻ trong bài sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Mọi vướng mắc pháp lý cần tham vấn ý kiên Luật sư mời liên hệ 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến bởi Luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!