1. Bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị là gì?

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là mẫu bài thu hoạch mỗi học viên phải nộp khi chương trình bồi dưỡng đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị kết thúc. Việc nghiên cứu và làm bài thu hoạch này giúp cho mỗi học viên có thể nâng cao khả năng rèn luyện, vận dụng được những lý thuyết đã học vào thực tế. Qua đó, giúp các học viên nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, vận dụng và hoàn thành tốt công việc trên cương vị của bản thân. Thông qua những bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị thì học viên có thể thêm gợi ý, ý tưởng để hoàn thành bài thu hoạch theo đúng yêu cầu.

 

2. Bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị cần những nội dung gì?

Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu và yêu cầu của giảng viên nhưng về cơ bản nhwungx abif thu hoạch đều có các nội dung sau:

- Phần 1: Nội dung những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phần 2: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở;

- Phần 3: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị về nhà nước pháp luật và về thủ tục quản lý hành chính của Nhà nước;

- Phần 4: Nội dung đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước về các lĩnh vực trong đời sống xã hội;

- Phần 5: Về kỹ năng lãnh đạo, về quản lý và về nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân cấp cơ sở.

Để bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị có chất lượng mỗi cán bộ học viên nên chú ý những kiến thức được giảng dạy trên lớp, vì những người giảng dạy là những người có tên tuổi hàng đầu trong các ban ngành nhà nước, những kiến thức họ giảng thông thường rất thực tế và khó tìm kiếm được trên sách báo, tài liệu. Khi làm bài thu hoạch mà quan điểm đúng đắn và phù hợp với những gì đã được giảng dạy cũng sẽ được đánh giá cao. Vì đây là bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị hay chính là bài thu hoạch chính trị nên câu từ cần chuẩn chỉnh, không sử dụng những từ ngữ thô tục, sai sót và mang tính chất kích động.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin đi học lớp Trung cấp chính trị mới nhất 

 

3. Ý nghĩa của việc làm bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là mẫu bài thu hoạch được sử dụng khi chương trình bồi dưỡng đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị kết thúc, đi nghiên cứu và viết bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là một phần học quan trọng, giúp cho mỗi học viên có thể nâng cao khả năng rèn luyện, vận dụng được những lý luận vào thực tế, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, góp phần vào việc thực hiện trong thực tế để hoàn thành tốt nguyên lý học đi đôi với hành.

Đồng thời, bài thu hoạch thực tế lớp chính trị giúp mọi nguoiwf hiểu những kỹ năng và kiến thức về chính trị một cách cơ bản. Bài thu hoạch sẽ cho chúng ta biết rõ những nội dung bài học kinh nghiệm về chính trị, nâng cao khả năng rèn luyện, vận dụng được những lý luận vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, chi tiết góp phần vào việc thực hiện trong thực tế để hoàn thành tốt nguyên lý học đi đôi với hành.

 

4. Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mới nhất

 

BÀI THU HOẠCH

Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong việc thực hiện quy chế dân chủ xã Lai Hòa - thị xã Vĩnh Châu

A. PHẦN MỞ ĐẦU:

Lý do chọn đề tài:

Trong giao đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ hiện đại hóa - công nghiệp hóa đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" với nhiều chiến lược đang đặt ra vừa là thời cơ cũng vừa là thách thức đối với đất nước ta trên nhiều lĩnh vực khác nhau: đời sống, xã hội, kinh tế chính trị, quốc phòng - anh ninh. Do vậy, mọi vấn đề của đất nước để được dân biết và ủng hộ công cuộc dổi mới đất nước của Đảng đó là bảo đảm quyền làm chủ của người dân thông qua quy chế dân ở cơ sở.

Quy chế dân chủ ở cở sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác, đảm bảo mọi đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật đến tận dân là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với dân.

Lai Hòa là xã thuộc chương trình 135 của Thị xã Vĩnh Châu. Việc thực hiện quy chế dân chủ là việc rất cần thiết và quan trọng. Do đó, tôi lựa chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ viết bài thu hoạch nhằm  thực hiện quy chế dân chủ của xã Lai Hòa trong thời gian sắp tới.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận

1. Nội dung cơ bản của quan điểm chủ nghĩa Mac - Lênin, Quan điểm Hồ Chí Minh

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin

Dân chủ là một phạm trù lịch sử mang tính giai cấp khi xã hội xuất hiện giai cấp và quan hệ giai cấp. Dân chủ luôn mang tính giai cấp và chịu sự chi phối của giai cấp cầm quyền. Về thực chất thì dân chủ với tư cách là quyền lực của nhân dân thì các thành quả của dân chủ là sự phản ánh những giá trị nhân văn trong quá trình giải phóng con người. Theo Lênin thì chế độ dân chủ được coi như một hình thức nhà nước đã mang bản cấp giai cấp vì thế không thể tách rời vấn đề nhà nước với vấn đề giai cấp. Dân chủ với tư cách là chế độ nhà nước gắn trực tiếp với một giai cấp cầm quyền nhất định dựa trên một quan hệ sản xuất thống trị thì dân chủ thuần túy cho mọi giai cấp. Tóm lại, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin dân chủ có nội dung cụ thể như sau:

- Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước. Dân chủ là quyền lợi của nhân dân - quyền dân chủ được hiểu theo nghĩa rộng. Quyền lợi căn bản nhất của nhân dân chính là quyền lực nhà nước thuộc sở hũu của nhân dân, của xã hội; bộ máy nhà nước phải vì nhân dân, vì xã hội mà phục vụ. Do đó, chỉ khi mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thì khi đó mới có thể đảm bảo về căn bản việc nhân dân được hưởng quyền làm chủ với tư cách một quyền lợi;

- Về phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị thì dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước, là chỉnh thể dân chủ hay chế độ dân chủ.

- Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là một nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này kết hợp với nguyên tắc tập trung để hình thành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý xã hội.

Chủ nghĩa mác - Lênin nhấn mạnh dân chủ với tư cách được coi là mục tiêu, là tiền đề và cũng là phương tiện để vươn tới tự do, giải phóng con người, giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội. Dân chủ với tư cách một hình thức tổ chức thiết chế chính trị, một hình thức hay hình thái nhà nước, nó là một phạm trù lịch sử ra đời và phát triển gắn liền với nhà nước và mất đi khi nhà nước tiêu vong. Dân chủ với tư cách là một giá trị xã hội - là một phạm trù vĩnh viễn, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của con người, của xã hội loài người. Chừng nào con người và xã hội còn tồn tại thì dân chủ vẫn tồn tại với tư cách là một giá trị nhân loại chung.

1.2. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển dân chủ theo hướng: Dân chủ trước hết là một giá trị nhân loại chung. Và khi coi dân chủ là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại, Người đã khẳng định: "Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ". Người nói: "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ". Khi coi dân là chủ là một thể chế chính trị, một chế độ xã hội. 

Dân chủ là mọi quyền hạn đều thuộc về nhân dân. Dân phải thực sự là chủ thể của xã hội và hơn nữa, dân phải được làm chủ một cách toàn diện: Làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội và làm chủ chính bản thân mình, làm chủ và sở hữu mọi năng lực sáng tạo của mình với tư cách chủ thể đích thực của xã hội. Dân chủ phải bao quát tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, từ dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong chính trị đến dân chủ trong văn hóa - tinh thần, tư tưởng; trong đó hai lĩnh vực quan trọng hàng đầu và nổi bật nhất là dân chủ trong kinh tế và dân chủ trong chính trị. Dân chủ trong hai lĩnh vực này quy định và quyết định dân chủ trong xã hội và dân chủ trong đời sống văn hóa - tinh thần, tư tưởng. Không chỉ thế, dân chủ trong kinh tế và dân chủ trong chính trị còn thể hiện trực tiếp quyền con người và quyền công dân của người dân khi dân thực sự là chủ thể xã hội và làm chủ xã hội một cách đích thực. 

1.3. Quan điểm về việc thực hiên quy chế dân chủ của Đảng

Trên cơ sở những quan điểm dân chủ trên nhất là tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định xã hội chủ nghĩa, khi nhấn mạnh phát huy dân chủ để tạo ra một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước, Đảng ta đã khẳng định: "trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động". 

Trong thời kì đổi mới, nhận thức về dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam có những bước phát triển mới: "Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với công bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua các hoạt động của nhà nước do nhân dân cử ra và bằng các hình thứuc dân chủ trực tiếp. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, phải được thể chế hóa bằng pháp luật và pháp luật đảm bảo.

II. Thực trạng trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1. Tình hình thực tế

Xã Lai Hòa nằm ở phía Tây thị xã Vĩnh Châu cách trung tâm thị xã 17 km và cách thành phố Bạc Liêu 13 km. Phía Đông giáp với xã Vĩnh Tân, phía Tây và phía Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu và phía Nam giáp biển Đông. Xã Lai Hòa được chia thành 11 ấp, với 25.222 người và có 4.577 hộ trong đó số dân tộc kinh chiếm 912 hộ và 4966 người chiếm tới 19,93%; dân tộc Khơme chiếm 3.359 hộ và có 18.845 người chiếm tới 73,39%; dân tộc Hoa chiếm 362 hộ có 1771 người và chiếm 6,68%.

Tổng số Đảng viên của Đảng là 269 đồng chí và trong đó ban chấp hành Đảng ủy có 20 đồng chí; ban thường vụ Đảng ủy có 07 đồng chí, có 25 chi bộ trực thuộc trong đó có 11 chi bộ ấp; 07 chi bộ trường học, 1 hợp tác xã, 01 chi bộ quân sự; 01 bộ Công an, 01 bộ Dân Vận, 01 bộ trạm ý tế; 01 chi bộ khối Đảng và 01 chi bộ khối chính quyền.

2. Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của địa phương

Sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010 - 1015 thì xã Lai Hòa đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ có 16 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, có 02 phó ban và 02 đồng chí phó bí thư xã. Thông qua Đại hội điều chỉnh ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân. Tổ chức tổng kết các hoạt động của ban chỉ đạo và định hướng hoạt động hàng năm. 

3. Thành tựu đạt được sau khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

3.1. Tình hình triển khai

Bằng nhiều hình thức và nội dung tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cho tất cả các Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ nội dung quy chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện có tổ chức họp rút kinh nghiệm, để trên có sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của từng đại bàn ấp trong toàn xã. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ công atcs tuyên truyền đã đóng góp làm chuyển biến tích cực về mặt nhật thứuc của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc nói riêng về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng thời góp phần giúp phát triển hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

3.2. Kết quả đạt được

Nhằm đảm bảo việc thực thi quy chế dân chủ một cách hiệu quả nhất theo đúng tiến độ về thời gian vàq uy định thì những vấn đề cần thông báo cho nhân dân biết là nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế, từ đó thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, các cuộc họp dân, các cuộc họp của ban ngành đoàn thể, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân xã như: Luật thuế, nghĩa vụ quân sự, đất đai, hôn nhân gia đình,... dự toán thu chi ngân sách của xã hàng năm. 

Ngoài những vấn đề cần thông báo kịp thời cho dân biết thì những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền lợi của nhân dân, xây dựng nông thôn của xã được Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã chú trọng quan tâm và chỉ đạo thưucj hiện thông báo kịp thời rộng rãi đến dân nhằm cho nhân dân trực tiếp bàn bạc và quyết định qua hình thức họp dân....

3.3. Hạn chế còn tồn tại

Việc triển khai pháp lệnh dân chủ chưa đều và chưa thường xuyên, một số nơi thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân chưa được chú trọng và nội dung công khai còn chồng chéo, thiếu rõ ràng. Nhất là việc tổ chức cho nhân dân kiểm tra giám sát các công trình xây dựng cơ bản....

Mặt trận các đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát từ đó chưa làm tốt nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân, trình độ năng lực một số cán bộ chưa đạt tầm nhiệm vụ đặt ra. Sự phối hợp chưa đồng bộ nhịp nhàng của từng thành viên trong ban chỉ đạo. 

III. Giải pháp và kiến nghị

Thứ nhất, phát huy quyền làm chủ và vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Thực hiện mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã. Trong những năm tiếp theo tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể nhằm phát triển một cách bền vững trong nền nông nghiệp, công nghiệp, nông thôn của xã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và trình độ dân trí cho nhân dân. 

Thứ hai, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Rà soát và tiếp tục kiện toàn các thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế ở cơ sở các cấp gắn với trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách cơ sở. Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách thực chất. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chínhq uyền. Nâng cao trách nheiemj của người đứng đầu trong việc đối thoại trực tiếp với nhân dân trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quần chúng nhân dân thực hhiệnquyeenf làm chủ. Tạo điều kiện để quần chúng nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của cấp chính quyền địa phương. 

IV. Kết luận

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về cách viết Bìa thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị năm 2023. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các học viết dễ dàng hơn trong việc thực hiện bài thu hoạch sau khi kết thúc khóa học của mình hoăc sau khi đi thực tế. 

>> Xem thêm: Cán bộ, công chức cấp xã có bằng trung cấp chính trị được xếp lương thế nào?