Luật Minh Khuê xin giới thiệu đến các bạn mẫu đăng ký nêu gương mới nhất năm 2015, mời các bạn cùng tham khảo.

 

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG

“Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Thực hiện theo quy định số.................... ngày................. của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Họ và tên:......................................................................................................................................

Đảng viên: Chi bộ trường................................................................................................................

Nhiệm vụ được giao:......................................................................................................................

Thực hiện Công văn số.................... ngày................... của Thị ủy .............. về việc thực hiện quy định số...................... của BBT và Hướng dẫn số ...................... của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Căn cứ hướng dẫn bản đăng ký số............................ ngày ........................ của Đảng ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” thực hiện theo quy định số................... ngày............................ của Ban bí thư trung ương Đảng; Bản đăng ký số..................... ngày .................. của trường........................................ “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay tôi xin đăng ký một số nội dung để nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ trường .................................. như sau:

1- Về tư tưởng chính trị

Với vai trò là ………………… bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.

2- Về đạo đức, lối sống, tác phong

Luôn thực hiện nghiêm Quy định................... ngày.................... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số ...................... ngày ...................... của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuộc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.