Đơn vị:...................

Mẫu số 08 b - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ                         

(Dùng cho ngoại tệ, vàngtiền tệ)        

Số:..................

Hôm nay, vào ........giờ .........ngày .........tháng .........năm .........

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:......................................đại diện kế toán
  • Ông/Bà:......................................đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:......................................đại diện ............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

SốTT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn

giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

..........

............

..........

.............

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

............

..........

.............

1

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

2

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

3

     - ...

.............

.............

...........

........

..........

.............

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

............

..........

.............

 

            - Lý do :   + Thừa: ............................................................................................

                             + Thiếu: ...........................................................................................

            - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .......................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

Thủ quỹ
Kế toán trưởng
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)