BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, XÁC NHẬN 
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

năm ...
(kèm theo Văn bản số... ngày... tháng,.. năm... của... )

- Ủy ban nhân dân cấp huyện/Sở Tài nguyên và Môi trường: ...

- Địa chỉ liên hệ: ...

- Điện thoại: ...; Fax: ...; E-mail ...

TT

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

Báo cáo tng hợp kết quả nêu trên trình bày trên nền Microsoft Excel, sử dụng bảng mã chun quốc tế Unicode, font Times New Roman tiếng Việt theo các nội dung sau đây:

- Cột 1: Liệt kê tất cả tên các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Cột 2: Địa điểm thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó ghi rõ địa danh cấp xã hoặc ghi tên khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đối với trường hợp nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

- Cột 3: Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Cột 4: Thời điểm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm;

- Cột 5: Tên cơ quan thực hiện xác nhận đăng ký;

- Cột 6: Ghi chú những vấn đề khác có liên quan.

>> Xem thêm:  Thời hạn và thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH như thế nào ?