MẪU SỐ 03: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG “CỜ THI ĐUA NGÀNH TƯ PHÁP”, “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” VÀ “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP” CHO TẬP THỂ

(ban hành kèm theo Thông tư  số  14 /2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…(1)….,  ngày …. tháng …. năm ……

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng……(2)

 

Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

 

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

1- Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang thông tin điện tử:

- Quá trình thành lập và phát triển:

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (nêu khái quát).

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Thông tư số 07/2014/TT-BNV và Thông tư này.

- Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được, cụ thể:

+ Các đơn vị thuộc Bộ phải nêu rõ báo cáo về các nhiệm vụ đã đạt được trong năm theo chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác của các đơn vị đã được ban hành ngay từ đầu năm (có nêu rõ về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác ...).

+ Cơ quan Thi hành án dân sự phải báo cáo cụ thể về tỷ lệ kết quả thi hành án dân sự đạt …% (về việc, về tiền, về giảm án tồn đọng …)  so với kế hoạch được giao; kết quả số điểm tự chấm/số điểm chuẩn theo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hàng năm.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

- Việc đổi mới công tác quản lý, các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3).

2- Các giải pháp thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích: Phần này cần nêu được những sáng kiến, những việc làm mới, những giải pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua được áp dụng trong thực tiễn công tác.

3- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể.

III- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

 

Các danh hiệu thi đua,                               hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày,        tháng, năm

1. Danh hiệu thi đua

 

- Tập thể lao động xuất sắc năm …

 

- Cờ thi đua ngành Tư pháp năm …

 

- Cờ thi đua của Chính phủ năm…

 

.….

 

2. Hình thức khen thưởng

 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm ..

 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm…

 

 ..…

 

 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN   TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)

(Ký, đóng dấu(nếu có), ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Cờ thi đua ngành Tư pháp; Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

(3) Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đối với Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể Lao động xuất sắc thì báo cáo nêu rõ thành tích đạt được trong năm đề nghị; đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 02 năm, năm đề nghị và năm trước liền kề;

Đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong báo cáo thành tích của tập thể phải kê khai rõ các nội dung về số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, nộp đúng thời hạn và gửi kèm bản photo các chứng từ đã nộp cơ quan thuế để đối chiếu;

(4) - Đối với tập thể là các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

        - Đối với tập thể nhỏ thuộc các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

       - Đối với tập thể là Chi cục THADS, các tập thể thuộc Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

        - Đối với tập thể là Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)