Phụ lục 58

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỐC LÁ NĂM 20 …VÀ DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 20...

Số TT

Khoản mục

Đơn vị tính

Thực hiện năm

20(1)..

Kế hoạch năm

20(2)…

Thực hiện 10 tháng năm(3)…

Ước thực hiện năm(4)…

Dự kiến năm

20(5)..

Tỷ lệ so sánh

6/3(%)

Tỷ lệ so sánh

6/4

(%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Sản lượng sản xuất, trong đó:

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

1

- Sản lượng thuốc lá điếu nội tiêu:

+ Nhãn TL hợp tác với nước ngoài

+ Nhãn TL trong nước

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

2

- Sản lượng xuất khẩu:

+ Thuốc lá điếu

+ Nguyên liệu

 

Triệu bao

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

II

Sản lượng tiêu thụ, trong đó:

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

1

- Sản lượng thuốc lá điếu nội tiêu:

+ Nhãn TL hợp tác với nước ngoài

+ Nhãn thuốc lá trong nước

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

2

- Sản lượng xuất khấu:

+ Thuốc lá điếu

+ Nguyên liệu

 

Triệu bao

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Thực hiện của năm trước .

(2): Kế hoạch của năm báo cáo.

(3): Thực hiện 10 tháng của năm báo cáo

(4): Ước thực hiện của năm báo cáo

(5): Dự kiến năm sau