Phụ lục 75

TÊN NHÀ CUNG CẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../201…/BC-…

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

(6 tháng đầu năm......(hoặc 6 tháng cuối năm.........); cả năm........) 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước);

Sở Công Thương ……….(nơi thương nhân đặt trụ sở).

TÊN NHÀ CUNG CẤP:

Trụ sở tại:

Điện thoại: ………….. Fax: ………………

STT

Tên thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá

Trụ sở chính

 

 

Địa bàn bán

TL không đầu lọc

TL đầu lọc bao mềm

TL đầu lọc bao cứng

Tổng cộng

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000

VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

I.

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG MỤC (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG MỤC (II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

THƯƠNG NHÂNBÁN LẺ SẢNPHẨM THUỐC LÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG MỤC (III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG MỤC (I) + (II) + (III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

>> Xem thêm:  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Nguyễn Minh

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?