PHỤ LỤC I

BIỀU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

I. Số liệu về nhà ở

STT

Loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Tổng số nhà (căn hộ)

Tổng diện tích sử dụng (m²)

Nhà ở cho thuê

Nhà ở cũ thuộc diện bán hoặc nhà ở xã hội cho thuê mua

Các trường hợp thu hồi nhà ở

Tổng số HĐ thuê

Số DT cho thuê (m²)

Tổng số tiền thuê (theo kỳ báo cáo)

Số căn nhà đã bán, hoặc đã cho thuê mua

Số DT nhà đã bán hoặc đã cho thuê mua (m²)

Số tiền bán nhà ở hoặc tiền thuê mua (theo kỳ báo cáo)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

NHÀ Ở XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Căn hộ chung cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà liền kề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NHÀ Ở SINH VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

NHÀ Ở CŨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Biệt thự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chung cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhà riêng lẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

 

......... ngày....tháng....năm …...
CƠ QUAN BÁO CÁO
(ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đối với nhà ở xã hội thì báo cáo tất cả số liệu từ cột 3 đến cột 11; riêng cột 8, cột 9 và cột 10 số liệu báo cáo về nhà ở xã hội được hiểu là số căn, số diện tích và số tiền thu được từ việc cho thuê mua.

- Đối với nhà ở sinh viên chỉ báo cáo số liệu tại các cột 3, 4, 5, 6, 7 và cột 11.

- Đối với nhà ở cũ thì báo cáo số liệu tất cả các cột, riêng cột 8, 9 và cột 10 được hiểu là số căn, số diện tích và số tiền thu được từ việc bán nhà ở cũ.