Mẫu 8 - Công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /…(2)…
V/v thay đổi chức danh lãnh đạo

….., ngày ... tháng … năm …

 

Kính gửi: ...(3)...

Hội đã thay đổi các chức danh lãnh đạo của Hội như sau (4):

1. Ông (bà):……………………………….; chức vụ: ………………………………………………..;

2. Ông (bà):……………………………….; chức vụ: ………………………………………………..;

3. Ông (bà):……………………………….; chức vụ: ………………………………………………..;

Tài liệu gửi kèm theo gồm: Nghị quyết, biên bản về việc bầu các chức danh lãnh đạo và sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của Chủ tịch Hội (5).

Thực hiện quy định pháp luật về hội, Hội trân trọng báo cáo với …(3)… về việc thay đổi chức danh lãnh đạo của Hội./.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu...

TM. BAN THƯỜNG VỤ (6)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội;

(2) Tên viết tắt của hội;

(3) Cơ quan nhà nước quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

(4) Ghi cụ thể các trường hợp thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hoặc các chức danh tương đương theo quy định của điều lệ hội;

(5) Trường hợp không thay đổi Chủ tịch hội, bỏ cụm từ “và sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của Chủ tịch Hội";

(6) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?