CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
--------------

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH

Cấp giấy phép lái xe hạng:........................

Khóa: .....................................................

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

BÁO CÁO 2

Thời gian đào tạo:………tháng

Khai giảng ngày ….. tháng….. năm……

Bế giảng ngày ….. tháng….. năm .....

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

SốCMND

Nơi cư trú

Giấy chng nhận sức khỏe hp l

Đã có giấy phép lái xe hạng

Thâm niên lái xe

Số chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo

Ghi chú

Số năm lái xe

Số km lái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tên xếp theo vần A, B,C...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., ngày…..tháng…..năm 20….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)