Mẫu B7          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

 

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….……………………………………………………………...

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...

Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:

 

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ……………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

…………….……………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………….......……….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:………………………………………......……………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..

…………….………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

 

 

                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.