Mẫu B7          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

 

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….……………………………………………………………...

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...

Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:

 

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ……………………………..

>> Xem thêm:  Nội vụ là gì ? Tìm hiểu chung về Bộ Nội vụ?

…………….……………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………….......……….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:………………………………………......……………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..

…………….………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

 

 

                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị mới nhất năm 2021 và cách viết đơn đề nghị, đơn kiến nghị ?

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.