Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------

 • Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm
 • Phụ lục số 02 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả tài sản bảo đảm, bao gồm cả phương tiện giao thông cơ giới nhưng không mô tả theo số khung, số máy hoặc để kê khai những nội dung khác)
 • Phụ lục số 03 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới)
 • Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 01-KB: Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu số 06 HD: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
 • Mẫu số 05 HD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký
 • Mẫu số 04 HD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng
 • Mẫu số 03 HD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;
 • Phụ lục số 02 HD: Phụ lục mô tả chung (Dùng để mô tả tài sản, trừ phương tiện giao thông cơ giới mô tả theo số khung, số máy, hoặc để kê khai những nội dung khác)
 • Mẫu số 02 HD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký
 • Phụ lục số 01 HD: Phụ lục các bên tham gia hợp đồng
 • Phụ lục số 03 HD: Phụ lục tài sản (Dùng để mô tả phương tiện giao thông cơ giới theo số khung, số máy)
 • Mẫu số 01 HD: Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng
 • Mẫu số 11 BD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên
 • Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển
 • Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 01-KB: Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu số 06 HD: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
 • Mẫu số 05 HD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký
 • Mẫu số 04 HD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký hợp đồng
 • Mẫu số 03 HD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;
 • Phụ lục số 02 HD: Phụ lục mô tả chung (Dùng để mô tả tài sản, trừ phương tiện giao thông cơ giới mô tả theo số khung, số máy, hoặc để kê khai những nội dung khác)
 • Mẫu số 02 HD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký
 • Phụ lục số 01 HD: Phụ lục các bên tham gia hợp đồng
 • Phụ lục số 03 HD: Phụ lục tài sản (Dùng để mô tả phương tiện giao thông cơ giới theo số khung, số máy)
 • Mẫu số 01 HD: Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng
 • Mẫu số 11 BD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên
 • Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • Mẫu số 13-TP-TGPL: Phiếu chuyển
 • Mẫu số 14-TP-TGPL: Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý
 • Mẫu STP/HT -2006-KS.3: Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
 • Mẫu STP/HT-2006-CMC.1
 • Mẫu STP/HT-2006-CMC.2
 • Mẫu STP/HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ
 • Mẫu STP/HT-2006-KH.1
 • Mẫu STP/HT-2006-KH.2
 • Mẫu số 02 BD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký
 • Mẫu số 03 BD: Đơn yêu cầu đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm
 • Mẫu số 05 BD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
 • Mẫu số 04 BD: Đơn yêu cầu xoá đăng ký
 • Mẫu số 06 BD: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
 • Mẫu số 07 BD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký
 • Mẫu số 08 BD: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
 • Mẫu số 09 BD: Đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (Dùng cho tổ chức)
 • Mẫu số 10 BD: Đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (Dùng cho cá nhân)
 • Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu 05-KB: Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án
 • Mẫu số 06-KB: Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
 • Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
 • Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi
 • Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
 • Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Dùng cho trường hợp xin không đích danh)
 • Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Dùng cho trường hợp xin đích danh)
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Dùng cho trường hợp xin đích danh)
 • Đơn xin phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài
 • Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài
 • Mẫu TP-LS-01: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Mẫu TP-LS-02: Sơ yếu lý lịch
 • Mẫu TP-LS-12: Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
 • Mẫu TP-LS-13: Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
 • Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
 • Mẫu TP-CC-01: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
 • Đơn khiếu nại
 • Đơn khiếu nại
 • Đơn tố cáo
 • Giấy ủy quyền khiếu nại
 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
 • Đơn đăng ký dự tuyển công chức
 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Mẫu số: 01/ĐKTC: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số: 08/BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh
 • Mẫu số: 08/BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh
 • Mẫu số: 08/BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh
 • Mẫu số: 03/ĐKTĐ: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
 • Mẫu số: 05/ĐKVB: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
 • Mẫu số: 06/SCSS: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
 • Mẫu số: 04/XĐK: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 01/TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
 • Mẫu số 02/TTĐĐ: Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai
 • Phụ lục VIII: Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biển
 • Phụ lục X: Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển
 • Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển
 • Phụ lục XI: Giấy chứng nhận xoá đăng ký thế chấp tàu biển
 • Mẫu 01-TP-TGPL-QCCTV: Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
 • Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn xin đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
 • Mẫu TP-TGPL-3B - Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
 • Mẫu TP-TGPL-3Đ: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
 • Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia TGPL
 • Mẫu STP/HT-2006-CN.5: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
 • Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ
 • Mẫu STP/HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
 • Mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh
 • Mẫu STP/HT-2006-KT: Tờ khai đăng ký lại việc tử
 • Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
 • Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, Công ty luật TNHH một thành viên
 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, Công ty luật TNHH một thành viên
 • Mẫu TP-LS-03: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên
 • Mẫu TP-LS-04: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH hai thành viên trở lên thành lập
 • Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
 • Mẫu TP-LS-06: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
 • Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
 • Mẫu TP-CC-02 Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)
 • Mẫu TP-CC-04 Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)
 • Mẫu TP-CC-03: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng có từ 2 công chứng viên trở lên thành lập)
 • Mẫu TP-CC-05: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Mẫu số 03: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
 • Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 • Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 • Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 • Mẫu số 06: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
 • Mẫu số 05: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 05: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 05: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 05: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
 • Mẫu số 59/VBN: Văn bản nhận tài sản thừa kế
 • Mẫu số 58/VBPC: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Mẫu số 58/VBPC: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Mẫu số 58/VBPC: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Mẫu số 58/VBPC: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Mẫu số 58/VBPC: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Mẫu STP/HT-2006-KS.1