Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………..,ngày……tháng…….năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

Kính gửi:     - Hội đồng Tuyển dụng ....................................................

                     - Hội đồng sơ tuyển............................................................   

- Tên tôi là:                                                      Nam, Nữ:

- Năm sinh:

- Quê quán:

- Số báo danh:

- Đăng ký dự thi vào đơn vị:

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:

- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:

- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:

- Kiến thức chung:

- Ngoại ngữ:

- Tin học:

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:………………………………………………

……………………………………………………………………………………......................................................

                                                         Kính đơn
                                                       (ký và ghi rõ họ tên)