Mẫu đơn xin hồi hương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN HỒI HƯƠNG
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1. Họ và tên trong hộ chiếu Việt Nam(1)......................................................................................

   Họ và tên khác:..............................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

3. Nam/nữ:......................................................

4. Nơi sinh:......................................................................................................................................

5 .Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................................

    Số điện thoại:...............................................

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

6. Quốc tịch gốc:..............................................................................................................................

   Quốc tịch hiện nay:........................................................................................................................

7. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị:..........................................................

   Số:.............................. ......... ngày cấp:.........................

8. Cơ quan cấp: .................... .................có giá trị đến ngày:...........................................................

   Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

   Nơi làm việc hiện nay:...................................................................................................................

9. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đôla Mỹ/tháng):......................................................................

10. Trình độ:......................................................................................................................................

- Học vấn(bằng cấp, học vị):.............................................................................................................

>> Xem thêm:  Quốc tịch Đài Loan và những vấn đề liên quan?

- Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc):...............................................................................................

11. Tôn giáo:......................................................................................................................................

12. Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):...............................

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

13. Rời Việt Nam ngày:..................................................................................................................

    Lý do:.........................................................................................................................................

    Hình thức: hợp pháp (hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu số:..................................................

    ngày cấp:............................................. cơ quan cấp ......................................), bất hợp pháp,

>> Xem thêm:  Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ?

    Hình thức khác (trình bày cụ thể):.............................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

14. Địa chỉ trước khi rời Việt Nam:.....................................................................................................

    Thường trú:...................................................................................................................................

    Làm việc:.......................................................................................................................................

    Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Đăng ký quốc tịch nước ngoài cho con sinh tại Việt Nam?

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

15. Lý do, mục đích xin hồi hương:................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

 16.  Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được hồi hương:................................................................

    a. Nhà ở (ghi rõ do thân nhân cung cấp hay tự lo)

      ...................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hồ sơ và thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những gi ? giấy tờ để chứng minh khả năng Tiếng Việt là những gì ?

      ...................................................................................................................................................

    b. Nguồn sống (ghi rõ sau khi về nước sẽ làm gì để sinh sống hay do thân nhân nào nuôi dưỡng, hay

      có nguồn sống nào):

18. Thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh (họ tên, địa chỉ thường trú, quan hệ bản thân):....................

    ...................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................

    Tên, địa chỉ của cơ quan tiếp nhận về làm việc (nếu hồi hương về tham gia xây dựng đất nước):

    ...................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nhập quốc tịch

    ...................................................................................................................................................

19. Dự kiến thời gian nhập cảnh (nếu được hồi hương):...............................................................

     Cửa khẩu nhập cảnh:...................................................................................................................

20. Trẻ em dưới 16 tuổi cùng hồi hương (họ tên, ngày sinh, nam, nữ, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với

     bản thân).

     ...................................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................................

   Tôi xin cam doan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.

............, ngày......tháng.....năm......
             Người làm đơn ký tên

>> Xem thêm:  Thủ tục nhập quốc tịch cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

 

Ghi chú:

(1) Nếu không có hộ chiếu Việt Nam thì ghi rõ họ tên khai sinh.

 (2) ảnh mới chụp cỡ 4x6 mắt nhìn thẳng, đầu để trần, ảnh của ai dán vào đơn của người đ

 (trường hợp trẻ em khai cùng trong đơn, dán ảnh vào góc trái phía dưới đơn, ghi rõ họ tên phía dưới ảnh).

 

>> Xem thêm:  Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam