Mẫu đơn xin thực tập tại tổ chức, doanh nghiệp:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***------

 

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi:...............................................................................................................................

Tôi tên:..................................................................................................................................

Sinh viên Trường: .........................................................Khoa:.................................................

Chuyên ngành: .........................................................Hệ đào tạo:............................................

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập:..................................................................................................................

Thời gian thực tập : trong ….. tuần (từ ).........................................................

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập:.........................................................................

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;

- Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;

- Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)

- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

>> Xem thêm:  Một số quyết định hướng dẫn về chế độ thử việc đối với các bộ công chức, công nhân trong doanh nghiệp nhà nước

Tôi xin chân thành cám ơn!

................., ngày…...tháng …...năm …….
Người làm đơn

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Một số công văn hướng dẫn chế độ thử việc: Thời gian, tiền lương, thuế TNCN