Để tìm hiểu về Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Luật Minh Khuê hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu những nội dung cơ bản liên quan đến khái niệm và bản chất như sau !

 

1. Giấy Chứng nhận là gì? Đăng ký bản quyền là gì?

Giấy chứng nhận được hiểu chính là văn bản của cơ quan nhà nước, công nhận hành vi hợp pháp của cá nhân hay của tập thể hay công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân hay một tổ chức kinh tế - xã hội; chứng nhận cho một phương tiện hay một sản phẩm; công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động trao đổi hợp pháp giữa các cá nhân và các tổ chức kinh tế - xã hội với nhau.

Trong mối quan hệ với Giấy chứng nhận có thể hiểu đơn giản hoạt động Đăng ký bản quyền là việc chủ thể sở hữu tác phấm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm bằng công sức và trí tuệ của mình tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận tác phẩm đó thuộc sở hữu của chủ thể. 

 

2.  Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là gì?

Chủ thể sáng tạo ra nội dung, tác phẩm, sản phầm bằng chính sức lao động, trí tuệ, tài năng của mình được gọi chung là tác giả. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 định nghĩa về quyền tác giả như sau: "Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân dối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu".

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chính là một loại tài liệu theo pháp luật gọi đây là một hình thức mà tác giả được Cục bản quyền tác giả cấp khi thẩm tra về hồ sơ đăng ký bản quyền. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm chủ sở hữu đối với tác phẩm đăng ký. Sau khi được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chủ sở hữu, tác giả tác phẩm sẽ được độc quyền sử dụng tác phẩm tại Việt Nam.

Đồng nghĩa với điều này, mọi hành vi sử dụng tác phẩm của cá nhân hoặc pháp nhân khác mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu đều sẽ được gọi là hành vi xâm phạm quyền tác giả với tác phẩm. Như vậy, việc đăng ký sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu sở hữu hợp pháp tác phẩm và thành quả do mình sáng tạo ra, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chính là một loại căn cứ pháp lý mà pháp luật bảo vệ chủ thể sáng tạo trong trường hợp có tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền đối với bên thứ ba.

 

3. Những hình thức được pháp luật bảo hộ đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm?

Theo Khoản 1- Điều 14 quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, đối tượng bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả sẽ bao gồm những hình thức sau:​
 •  Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 •  Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 •  Tác phẩm báo chí;
 •  Tác phẩm âm nhạc;
 •  Tác phẩm sân khấu;
 •  Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 •  Tác phẩm nhiếp ảnh;
 •  Tác phẩm kiến trúc;
 •  Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 •  Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 •  Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

 

4. Luật Hinh Khuê hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định pháp luật ?

4.1 Hồ sơ đăng ký quyền tác giả :

 •  Tờ khai đăng ký quyền tác giả ( theo mẫu );
 •  Quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm ( trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm thuê bên thứ 3 sáng tạo ra tác phẩm);
 •  Giấy cam đoan của tác giả trong đó có nội dung tác giả cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này và không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân / tổ chức nào, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cam kết của mình;
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của chủ sở hữu tác phẩm;
 • 02 bản in tác phẩm, tùy thuộc vào từng đối tượng sẽ có cách khác nhau. Ví dụ: bài hát sẽ có 02 bản in, kịch bản sẽ có 02 bản in trên giấy A4
 •  Hợp đồng ủy quyền của chủ sở hữu tác phẩm, ủy quyền cho chúng tôi được đại diện tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;
 •  Bản sao giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định thành lập tổ chức;
 • Tài liệu khác ( tùy từng trường hợp khác nhau ).

 

4.2  Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả :

Theo Điều 51Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả thuộc về: 

 •  Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Cụ thể là Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
 •  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có quyền cấp lại, đổi, hủy bỏ giấy chứng nhận đó.
 •  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Tại Việt Nam, cơ quan duy nhất cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm là Cục bản quyền tác giả Việt Nam trực thuộc Bộ văn hóa thể thao du lịch.

 

4.3 Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả :

Theo Điều 52 - Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 quy định :

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Ngoài ra, đối với trường hợp khi hồ sơ không hợp lệ hoặc có vấn đề vi phạm bản quyền dẫn đến việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn và nêu cụ thể lý do không hợp lệ.

 

4.4 Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả :

 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được Cục bản quyền tác giả tại Việt Nam cấp và có hiệu lực trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước thời điểm hiệu lực của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

 

4.5 Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả :

Sau khi Cục bản quyền tác giả xem xét về hồ sơ và hồ sơ hợp lệ thì sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ sở hữu, Giấy chứng nhận quyền tác giả sẽ được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.

 Ngoài ra, đối với những Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

4.6 Cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả :

 Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác giả, chủ sở hữu mới.

Trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

 Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trái với quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

 

5. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất

- Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả cấp:

Mẫu Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả mới nhất năm 2022

- Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

 

Tác phẩm : ......................................  Loại hình : ...................... 

Tác giả : ..................................................................................... 

Chủ sở hữu : ............................................................................... 

Đã đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền Tác giả

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm ......

CỤC TRƯỞNG                 

(Ký và ghi rõ họ tên )           

 

Số : ...... /       / QTG

Cấp cho : ..................

- Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả tham khảo :

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

 

Tác phẩm : Hình thức thể hiện các hoa văn trên máy lọc nước XXX        Loại hình :   Mỹ thuật ứng dụng

Tác giả : TRẦN ĐÌNH THANH TÂM                                                          Quốc tịch :     Việt Nam

               Số 34, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội       Số CMND :     018xxxxxxxxx

Chủ sở hữu : Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ UTAN                       Số DKKD:      97494733

               Số 34, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội                               20 /10 /2018

Đã đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

KT. CỤC TRƯỞNG             

PHÓ CỤC TRƯỞNG           

(Ký và ghi rõ họ tên)            

 

 NGUYỄN HẰNG NGA         

Số : ... / 20... / QTG

Cấp cho Chủ sở hữu.

 

6. Câu hỏi thường gặp liên quan dến hoạt động Đăng ký quyền tác giả 

6.1. Thời hạn bảo hộ đăng ký quyền tác giả thep pháp luật 

Luật Minh Khuê xin đưa ra giải đáp cho quý bạn đọc về Điều kiện về thời hạn bảo hộ với Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của Điều 27 - Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau:

 •  Bảo hộ vô thời hạn - Đối với quyền đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn.
 • Thời hạn 100 năm - Đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh chưa được công bố trong thời hạn là 25 năm kể từ khi tác phẩm được hình thành.
 • Thời hạn 75 năm - Đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
 • Thời hạn 50 năm - Đối với tác phẩm di cảo kể từ khi tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên. Theo Từ điển tiếng Việt thì “di cảo” được hiểu là bản thảo tác phẩm của người chết để lại.
 • Thời hạn suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết - Đối với tác phẩm khuyết danh (được tính kể từ khi thông tin về tác giả xuất hiện).
 • Thời hạn suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết - Đối với tác phẩm thuộc các loại hình còn lại (văn học – nghệ thuật). Đối với tác phẩm do các đồng tác giả cùng sáng tạo thì thời điểm bắt đầu để tính năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết là thời điểm tác giả cuối cùng chết hoặc được coi là đã chết.

 

6.2. Tại sao cần Đăng ký bản quyền cho tác phẩm ?

Đối với câu hỏi này, Luật Minh Khuê xin trả lời bạn như sau: Lợi ích của việc Đăng ký bản quyền  của tác phẩm, sản phẩm phần lớn sẽ thuộc về Chủ thể sáng lập hoặc chủ sở hữu. Điều này trên thực tế không chỉ thể hiện việc sản phẩm đó thuộc về một cá nhân hay tổ chức sở hữu mà còn đảm bảo tính pháp lý tranh những rủi ro phát sinh như: Được pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với bên khác, giúp tác giả được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Là giấy tờ cần có khi muốn xin giấy phép phát sản phẩm trên thị trường,... hoặc mang lại lợi ích kinh tế đối với một sản phẩm có tính ứng dụng cao như: Dễ dàng khai thác giá trị thương mại từ bản quyền tác phẩm, thu lợi nhuận từ việc cho thuê, chuyển nhượng, chuyển thể tác phẩm, 

 

7. Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả của Công ty Luật Minh Khuê ?

Công ty Luật Minh Khuê với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho hàng nghìn trường hợp trên khắp các tỉnh/ thành phố trong cả nước cam kết khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn, ủy quyền soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả trên khắp cả nước như sau:

+ Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê với đội ngũ Luật sư uy tín trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nắm bắt một cách nhanh nhất những quy định và văn bản hướng dẫn về hình thức, lĩnh vực mà khách hàng muốn soạn thảo đối với Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả.

+ Luật sư tư vấn lắng nghe nguyện vọng của khách hàng, từ đó nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra giải pháp nhanh nhất, tối ưu nhất cho khách hàng khi tiến hành soạn thảo và chuẩn bị Hồ sơ.

+ Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn hoặc ủy quyền soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả cho Luật sư Luật Minh Khuê, chúng tôi cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý trong toàn bộ quá trình soạn thảo văn bản, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và đảm bảo quyền cũng như lợi ích hợp pháp của các bên, tránh những rủi ro pháp lý xảy ra ở mức cao nhất và thông báo đến khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

 + Luật sư Luật Minh Khuê cam kết thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lên Cục bản quyền tác giả và hoàn thành các khoản lệ phí, Luật sư sẽ theo dõi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho đến khi có văn bản trả lời hoặc nhận được Giấy chứng nhận. Trong thời hạn 15 - 20 ngày làm việc nhận kết quả trả về và trao tận tay kết quả cho khách hàng.

Trên đây là những tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê cho vấn đề: Mẫu Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả mới nhất. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ sẽ giúp bạn trong việc theo dõi về hình thức cũng như nội dung để xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đúng pháp luật quy định hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn và ủy quyền bên công ty chúng tôi. Trong trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!