Mẫu số 6

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

Cấp lần thứ nhất: ngày... tháng... năm...
Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ...: ngày... tháng... năm...
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm...

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số …../…../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ………./2014/NĐ-CP ngày….tháng….. năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của    (1);

Theo đề nghị của .............................................................................................. (2)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................... (1)

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:...................................................................... số Fax:……………….

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............ do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

Đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:........................................................ (3).

2. Thương nhân đầu mối bán xăng dầu

- Tên doanh nghiệp 1:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........... do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

- Tên doanh nghiệp 2:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........... do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

-.........................................................................................................................

Điều 2. ………………………(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …../2014/NĐ-CP ngày…. tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu này có giá trị đến hết ngày…. tháng .... năm ……..; (4) thay thế cho Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số .../QĐ-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 

Nơi nhận:
- ………..(1).
- Bộ Tài chính;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố...(3);
- …….;
- Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy xác nhận.

(3): Các tỉnh, thành phố nơi thương nhân hoạt động kinh doanh.

(4): Sử dụng trong trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.