Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày .... tháng....năm ....

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

- Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ....-....-.....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số: .../.../TT-BLĐTBXH ngày .....tháng ..... năm ..... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số ../.../NĐ-CP ngày .....-.....-....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của....................

           

Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)..................

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:................................................................................

- Đại diện cho:..........................................................................

- Địa chỉ:....................................................................................

- Điện thoại:..............................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

- Tài khoản:..............................................................................

Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) ..............................

- Do ông (bà):..........................................................................

- Chức vụ:.................................................................................

- Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:..................................

- Địa chỉ:.....................................................................................

- Điện thoại:...............................................................................

- Tài khoản:................................................................................

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của............................ , tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau:

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

1.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

...................................................................................................

2.................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

3..................................................................................................

...................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

...................................................................................................

Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây:

- Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD):...............

....................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

- An toàn lao động và vệ sinh lao động:

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

- Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi:

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

.....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

- Trợ cấp thôi việc, mất việc:

.......................................................................................................

>> Xem thêm:  Cách chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đúng với quy định pháp luật ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

- Bảo hiểm y tế:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

- Các thỏa thuận khác:

.........................................................................................................

Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt Nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt Nam.

>> Xem thêm:  Điều chuyển lao động và chế độ nâng lương của công chức, viên chức ?

Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên.

Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày.... /...... /....... đến ngày /           /           ; hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng................ ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng..................................................)./.

                                                                    .................... , ngày........ tháng......... năm............

            Đại diện                                                                            Đại diện

Tổ chức cung ứng lao động                                      Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy định về giao kết hợp đồng với người dưới 18 tuổi