MẪU SỐ 07:  QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 ĐƠN VỊ …..
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……………

……(1)…., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác

 

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……… (2) ……….

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số ……. ngày…tháng …năm….của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến …(2)..;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng sáng kiến ….(2)… ngày …tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận các sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác cấp…(3)…. năm….cho….cá nhân

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng sáng kiến...(2).., Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)

 Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu...

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH

(Đóng dấu, ký ghi rõ họ tên)
 

Ghi chú:  (1) Địa danh;

       (2) Tên Hội đồng sáng kiến có thẩm quyền công nhận sáng kiến;

                 (3) Sáng kiến cấp cơ sở, cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc.

 

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van