Mẫu số 11b

TÒA ÁN NHÂN  DÂN..........(1)

Số:...../...../QĐST-….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......, ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

                           TÒA ÁN NHÂN DÂN...............…………..

            Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)………………………………....….…...…

            Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)……………......…..…

Các Hội thẩm nhân dân:

            1. Ông (Bà)......……..............................................................……............................

            2. Ông (Bà)......……..............................................................……............................

            3. Ông (Bà)......……..............................................................……............................

            Căn cứ vào Điều 192 và Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự;

            Xét thấy(3)…………………………………………………………………............….…….

QUYẾT ĐỊNH:

            1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số…/…/TLST-…(4)

ngày… tháng… năm…. về việc(5)…..………………………………………………… giữa:

            Nguyên đơn:(6)…………………………………………………………………....

            Địa chỉ: ……………………………………………………………………..........

            Bị đơn:(7) ………………………………………………………………………....

            Địa chỉ: ……………………………………………………………………..…....

            Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có)(8)……………………..

            Địa chỉ: …………………………………………………………………..………

            2. …………………………………………………………………………….....(9)

            3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- Viện kiểm sát cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11b:

(1) Ghi tên Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; nếu Toà án ra  quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2012/QĐST-KDTM).

(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 192 hoặc các điều luật khác của BLTTDS (ví dụ: xét thấy nguyên đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 của BLTTDS).

(4) Ghi số, ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2012/TLST-KDTM).

(5) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: “Về việc tranh chấp về mua bán hàng hoá”).

(6), (7) và (8) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

(9) Tuỳ vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 193 của BLTTDS (kể cả về tiền tạm ứng án phí).