Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)

_________

Số:..../...../QĐ-ĐCTTPH(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng....... năm....

 

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

 

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà)...............................................................................................(4)

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;

Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số...../...../QĐ-MTTPS ngày... tháng..... năm......

Đối với:.................................................................................................(5)

Địa chỉ:..................................................................................................(6)

Xét thấy tại Quyết định số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng..... năm......

Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Của.......................................................................................................(7)

Nay.......................................................................................................(8)

đã..........................................................................................................(9)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của.............................(10)

Địa chỉ:.................................................................................................(11)

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật phá sản.

 

Nơi nhận:

(Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi và thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 76 của Luật phá sản và lưu hồ sơ phá sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.............

..........................(12)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (ví dụ: Số: 02/2005/QĐ-ĐCTTPH).

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ "Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Lê Hải Nam - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai Thẩm phán còn lại.

(5), (6) và (10), (11) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

(7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

(9) Nếu thuộc điểm a khoản 1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh"; nếu thuộc điểm b khoản 1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ".

(12) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi:     

"TM. Tổ Thẩm phán

Tổ trưởng"

 

Mẫu số 06: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

---------------------------------------------------------------

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại