Mẫu số 05 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............(1)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:....../....../QĐ-UTTA (2)

............, ngày...... tháng ...... năm ......

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN.........................................................................

Căn cứ vào Điều 93 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Trong vụ án tranh chấp về:....................................................................................(3)

Giữa:

Nguyên đơn:...........................................................................................................(4)

Bị đơn:....................................................................................................................(5)

>> Xem thêm:  Lấy lời khai như thế nào là hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện nay ?

Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Uỷ thác cho..........................(6) tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:.................(7)

2. Yêu cầu ...........................(8) thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác.

Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc uỷ thác cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác biết.

Nơi nhận:
- Ghi cụ thể TAND hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được uỷ thác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................

THẨM PHÁN

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2012/QĐ-UTTA).

(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(4) Ghi tên và địa chỉ của nguyên đơn trong vụ án.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

(5) Ghi tên và địa chỉ của bị đơn trong vụ án.

(6) và (8) Ghi tên Toà án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được uỷ thác thu thập chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05 này.

(7) Ghi cụ thể biện pháp thu thập chứng cứ và những công việc cụ thể uỷ thác để thu thập chứng cứ.

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)