1. Chi bộ Đảng là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quy định 98/QĐ-TW năm 2004 quy định đảng bộ, chi bộ cụ thể như sau: Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; Xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Pháp luật có quy định về nhiệm vụ của chi bộ, tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định về nhiệm vụ của chi bộ như sau:

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

- Làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên;

- Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên;

- Thu, nộp đảng phí;

- Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần.

Đồng thời, tại Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về việc tổ chức chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

- Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên; Mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ đông đảng viên có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng bầu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó; Tổ đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi uỷ.

- Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi uỷ thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng uỷ cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 06 tháng.

- Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chi uỷ, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi uỷ viên.

 

2. Quy định pháp luật về thành lập chi bộ Đảng 

Để được thành lập chi bộ Đảng thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng cộng sản việt nam năm 2011  cụ thể như sau:

 - Ở xã, phường, thị trấn: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện;

- Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức Đảng (tổ chức cơ sở Đảng hoặc chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở). Nếu chưa có đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2001 có quy định Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của Đảng viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 Đảng viên chính thức Với các doanh nghiệp tư nhân.

Và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 quy định, nếu chưa có tổ chức Đảng thì cấp ủy cấp huyện chỉ đạo rà soát, nắm chắc số Đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng ở nơi khác. Nếu có đủ 03 Đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng Đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số Đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức Đảng phù hợp. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

Như vậy, theo quy định thì nếu có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên thì có thể được thành lập chi bộ Đảng. 

>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục thành lập chi bộ Đảng mới nhất

 

3. Tờ trình thành lập chi bộ Đảng là gì?

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng chủ yếu sử dụng trong cơ quan Nhà nước. Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Tờ trình thành lập chi bộ Đảng là văn bản pháp luật được sự dụng trong cơ quan hoặc tổ chức, doanh nghiệp để trình bày với cấp trên phê duyệt thành lập chi bộ Đảng. Để  đề nghị chấp thuận cho cơ quan, tổ chức, công ty thành lập chi bộ tại cơ quan, tổ chức hay công ty nhằm để phát huy vai trò của tổ chức Đảng; tăng cường công tác thực hiện giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên; gắn kết, trao đổi những giải pháp phát triển trong sinh hoạt Đảng; chú trọng bồi dưỡng, phát triển các đảng viên trẻ.

 

4. Mẫu tờ trình thành lập chi bộ Đảng mới nhất 

>> Tải ngay: Mẫu tờ trình thành lập chi bộ Đảng mới nhất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 20 tháng 03 năm 2024;

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG

Kính gửi: Đảng uỷ doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành;

Tên tôi là: Nguyễn Văn G

Ngày sinh: 19/11/2000

CMND/ CCCD: 097654****

Ngày cấp: 13 tháng 06 năm 2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống an ninh trật tự

Hộ khẩu thường trú : số 10 ngõ xyz, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số 10, ngõ xyz, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 09876543***

Đại diện cho Nguyễn Văn H - đồng chí Đảng viên trong : Chi uỷ quân Cầu Giấy

Trụ sở chính tại: Phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau: Tới thời điểm hiện tại, Nơi tôi đang có 10 Đảng viên chính thức đang làm việc tại công ty. Tuy nhiên, vì công ty hiện nay chưa có tổ chức Đảng cơ sở, thế nên các đồng chí Đảng viên trong công ty đã thường xuyên phải xin nghỉ để trở về nơi cư trú thực hiện các nhiệm vụ của Đảng viên. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến những hoạt động của công ty. Công ty Cổ phần ABC chúng tôi đã được thành lập và hoạt động cho đến nay đã là 15 năm, cùng với đó thì đã có nhiều đóng góp nhỏ cho công tác xây dựng và phát triển thành phố, với số lượng những người lao động là Đảng viên ngày càng tăng cao và có nhiều cán bộ nhân viên đã có tư tưởng, đạo đức và mong muốn được phát triển Đảng.

Căn cứ tại Mục 19.1 khoản 1 Điều 21 của Quyết định số 29-QĐ/TW năm 2016 quy định thi hành Điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành quy định về các Điều kiện để lập chi bộ cơ sở, lập tổ chức cơ sở đảng trong một số trường hợp cụ thể:

“ Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, được xác định là chi bộ cơ sở phải có các Điều kiện sau đây: có các tổ đảng trực thuộc; chính quyền cùng cấp phải là đơn vị cơ sở, có tư cách pháp nhân, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; do đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đối với Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.” Theo đó, thay mặt công ty Cổ phần ABC và những đồng chí Đảng viên đang làm việc trong công ty, bằng đơn này tôi xin kính đề nghị Đảng uỷ doanh nghiệp thành phố Hà Nội chấp thuận cho công ty của chúng tôi thành lập chi bộ tại công ty nhằm để phát huy vai trò của tổ chức Đảng; tăng cường công tác thực hiện giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên; gắn kết, trao đổi những giải pháp phát triển trong sinh hoạt Đảng; chú trọng bồi dưỡng, phát triển các đảng viên trẻ.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là danh sách những Đảng viên tại công ty và một số giấy tờ liên quan bao gồm có:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

Thay mặt công ty, tôi xin cam kết sẽ thực hiện và hoạt động theo đúng các quy định của tổ chức Đảng. Nếu như vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định của tổ chức.

Kính mong Đảng ủy xét duyệt, kiểm tra và chấp thuận cho công ty được thành lập chi bộ như đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Tham khảo biểu mẫu khác liên quan: Mẫu quyết định thành lập chi bộ Đảng mới nhất. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!