PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../UBND
V/v xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Kính gửi:

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Trên cơ sở đề nghị của (Tên chủ tàu)/ địa chỉ và hồ sơ kèm theo, Ủy ban nhân dân xã/phường xác nhận....

1. Ông .... sở hữu, quản lý, sử dụng tàu:

- Tên tàu (nếu có):

- Số đăng ký:

- Tổng công suất máy chính:

Hiện đang là thành viên của tổ đội, hợp tác xã [tên tổ đội, hợp tác xã] được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép/chứng thực thành lập ngày ... tháng ... năm (danh sách đính kèm có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã /phường ... trong trường hợp chủ tàu sở hữu, quản lý, sử dụng nhiều tàu) và thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

2. Danh sách/số lượng thuyền viên làm việc trên từng tàu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP(danh sách đính kèm nếu có).

Ủy ban nhân dân xã/phường... xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã xác nhận.


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

……, ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG
(Ký tên và đóng dấu)