Minh oanh là khôi phục lại danh dự, quyền lợi và bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần; thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan chết hoặc bị tổn hại về sức khoẻ; trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản bị xâm hại, hay thiệt hại do thu thập thực tế bị mất cho người bị tạm giữ, tạm giam mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự huỷ bỏ quyết định tạm giữ, tạm giam vì người đó không thực hiện hành

vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi phạm tội. Cơ quan nào đã làm oan người vô tội thì cơ quan m minh oan và bồi thường thiệt hại; cá nhân đã làm cho người khác bị oan thì tuỳ từng trường hợp mà bị xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ví đụ: Cơ quan đã ra lệnh tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm minh oan và bồi thường thiệt hại trong trường hợp việc tạm giữ bị huỷ bỏ vì người bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc việc tạm giam bị huỷ bỏ vì người tạm giam không thực hiện hành vi phạm tội; nếu việc tạm giữ, tạm giam có phê chuẩn của Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát đã phê chuẩn có trách nhiệm minh oan và bồi thường. Việc minh oan có thể được tiến hành bất cứ lúc nào kể cả trường hợp người bị oan đã chết.