Ngân hàng tiểu bang (STATE BANK) là công ty được cấp phép tiểu bang tham gia vào nghiệp vụ ngân hàng thương mại, và chịu sự giám sát theo luật ngân hàng trong tiểu bang được cấp phép. Các ngân hàng tiểu bang khác với CÁC NGÂN HÀNG QUỐC GIA, được cấp phép và giám sát bởi Tổng Kiểm Toán Tiền tệ. Các ngân hàng tiểu bang có quyền tiếp cận các dịch vụ Dự trữ Liên bang, như thu chi phiếu, phân phối tiền giấy và tiền xu, và chuyển tiền vô tuyến FED, và có thể trở thành các định chế thành viên trong Hệ thống Dự trữ Liên bang.

Các quy định tại một vài tiểu bang, cho phép các ngân hàng được cấp phép tiểu bang nhiều quyền hơn các ngân hàng quốc gia, để tham gia vào các hoạt động phi ngân hàng có chọn lọc, như bảo lãnh phát hành và môi giới bảo hiểm, bao tiêu chứng khoán, và đầu tư bất động sản, tạo ra sự đa dạng nghiệp vụ ngân hàng trong hệ thống nghiệp vụ ngân hàng kép. Sự giám sát các ngân hàng được cấp phép tiểu bang được chia sẻ bởi Phòng Nghiệp vụ Ngân hàng tiểu bang, và Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, bảo hiểm tiền gửi của các định chế tài chính được điều tiết nhiều nhất.