Người nhận chi trả (PAYEE) là bên hưởng lợi ích từ chi phiếu hay công cụ khả nhượng; người được trả theo số tiền viết trên mặt của công cụ chi trả.