1. Quy định chung về thời gian tập sự hành nghề luật sư

Quy định về thời gian tập sự hành nghề luật sư là một phần quan trọng của quy trình hình thành và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực luật. Điều 10 của Thông tư 10/2021/TT-BTP đã đề cập đến các điều chỉnh chi tiết về thời gian này, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phản ánh đúng nhu cầu của thị trường lao động pháp lý.

Thời gian tập sự hành nghề luật sư được quy định mặc định là 12 tháng, bắt đầu tính từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư đăng ký tập sự. Tuy nhiên, cũng có sự điều chỉnh cho các trường hợp đặc biệt. Ví dụ, những cá nhân được giảm thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Luật sư sẽ chỉ cần tập sự trong 04 tháng, trong khi đó, những trường hợp được giảm thời gian theo quy định tại khoản 3 Điều 16 sẽ được gia hạn thêm 06 tháng.

Sự linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian tập sự này nhằm mục đích đảm bảo rằng các luật sư mới ra nghề không chỉ có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, mà còn phản ánh chính xác nhu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của thị trường lao động pháp lý hiện nay. Điều này giúp tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho ngành luật.

 

2. Trường hợp được gia hạn tập sự hành nghề luật sư

Cũng tại Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTP thì việc gia hạn tập sự hành nghề luật sư là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo rằng các tập sự có đủ thời gian và cơ hội để hoàn thiện kỹ năng và chuyên môn của mình trước khi chính thức bắt đầu sự nghiệp. Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTP, quy trình này được điều chỉnh một cách cụ thể và có kỳ vọng về tính công bằng và minh bạch.

Khi một tập sự không đạt được yêu cầu theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thẩm quyền xem xét đề xuất gia hạn. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị gia hạn, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải ra quyết định về việc gia hạn tập sự hành nghề luật sư.

Sau đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định gia hạn, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm thông báo về quyết định này cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tập sự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư. Điều này giúp tạo ra một quá trình minh bạch và đảm bảo rằng mọi bên liên quan được thông tin đầy đủ và kịp thời về quyết định gia hạn.

Theo đó, người tập sự được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

 

3. Quy trình gia hạn tập sự hành nghề luật sư

Bạn đang tập sự hành nghề luật sư nhưng chưa hoàn thành tốt chương trình tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức nhận tập sự? Đừng lo lắng, bạn có thể gia hạn tập sự thêm một lần để có thêm thời gian hoàn thiện kỹ năng và kiến thức cần thiết.

Sau đây là các bước thực hiện để gia hạn tập sự hành nghề luật sư:

* Bước 1: Nộp đề nghị gia hạn

- Bạn cần nộp đơn đề nghị gia hạn tập sự theo mẫu quy định của Đoàn Luật sư.

- Hồ sơ đề nghị bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn tập sự.

+ Báo cáo kết quả tập sự của luật sư hướng dẫn.

+ Ý kiến của tổ chức nhận tập sự hành nghề luật sư 

* Bước 2: Xem xét và ra quyết định

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư sẽ xem xét đề nghị gia hạn của bạn và ra quyết định gia hạn trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

- Quyết định gia hạn sẽ ghi rõ:

+ Lý do gia hạn: Giải thích lý do tại sao bạn được gia hạn tập sự.

+ Thời gian gia hạn: Thời gian bạn được phép tập sự thêm.

+ Yêu cầu đối với người tập sự: Những điều bạn cần làm trong thời gian gia hạn để hoàn thành chương trình tập sự.

* Bước 3: Thông báo quyết định

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư sẽ gửi văn bản thông báo quyết định gia hạn cho:

+ Cá nhân người tập sự.

+ Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự: Nơi bạn đang thực hiện tập sự.

+ Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cơ quan quản lý hoạt động hành nghề luật sư.

+ Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn Luật sư: Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề luật sư tại địa phương.

- Lưu ý:

+ Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu được nêu trong quyết định gia hạn.

+ Việc gia hạn tập sự không có nghĩa là bạn được miễn giảm trách nhiệm hoàn thành chương trình tập sự. Bạn vẫn cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất.

+ Nếu sau thời gian gia hạn mà bạn vẫn không đạt yêu cầu, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể ra quyết định bãi miễn tập sự hành nghề luật sư của bạn.

 

4. Quy định về số lần gia hạn tập sự hành nghề luật sư

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về số lần gia hạn tập sự hành nghề luật sư như sau:

- Số lần gia hạn tối đa:

+ Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng.

+ Tổng thời gian tập sự sau khi gia hạn không được vượt quá 30 tháng.

- Ví dụ minh họa:

+ Trường hợp 1: Một người tập sự hành nghề luật sư theo thời gian thông thường (12 tháng) và không hoàn thành chương trình tập sự. Người này có thể được gia hạn tập sự 01 lần, với thời gian gia hạn 06 tháng. Tổng thời gian tập sự của người này sau khi gia hạn là 18 tháng (12 tháng + 06 tháng).

+ Trường hợp 2: Một người tập sự hành nghề luật sư được hưởng ưu đãi giảm thời gian tập sự 06 tháng (còn 06 tháng) nhưng không hoàn thành chương trình tập sự. Người này có thể được gia hạn tập sự 02 lần, mỗi lần 06 tháng. Tổng thời gian tập sự của người này sau khi gia hạn là 24 tháng (06 tháng + 06 tháng + 06 tháng + 06 tháng).

- Lý do cho quy định về số lần gia hạn:

+ Đảm bảo chất lượng hành nghề luật sư: Việc giới hạn số lần gia hạn giúp đảm bảo rằng chỉ những người tập sự thực sự có năng lực và phẩm chất đạo đức mới được hành nghề luật sư.

+ Tránh tình trạng kéo dài thời gian tập sự: Việc gia hạn tập sự quá nhiều lần có thể khiến người tập sự ỷ lại, thiếu động lực hoàn thành chương trình tập sự.

+ Tạo điều kiện cho các ứng viên khác: Việc giới hạn số lần gia hạn giúp tạo điều kiện cho các ứng viên khác có cơ hội tham gia tập sự và hành nghề luật sư.

- Trường hợp bị rút tên khỏi danh sách tập sự:

+ Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự sẽ ra quyết định rút tên người đó khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư.

+ Lý do rút tên: Người tập sự không hoàn thành chương trình tập sự sau hai lần gia hạn, thể hiện năng lực và phẩm chất đạo đức không đáp ứng yêu cầu hành nghề luật sư.

- Quyền khiếu nại:

+ Người bị rút tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư có quyền khiếu nại theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

+ Hạn khiếu nại: 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định rút tên.

+ Cơ quan tiếp nhận khiếu nại: Ban Chấp hành Đoàn Luật sư cấp trên trực tiếp.

- Quy trình đăng ký lại tập sự:

+ Người bị rút tên khỏi danh sách tập sự của Đoàn Luật sư phải đăng ký lại việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

+ Hồ sơ đăng ký: Bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP.

+ Thời gian tập sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTP (12 tháng đối với trường hợp thông thường).

- Lưu ý:

+ Việc gia hạn tập sự là cơ hội để người tập sự khắc phục những thiếu sót và hoàn thành chương trình tập sự.

+ Người tập sự cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian tập sự.

+ Việc không hoàn thành chương trình tập sự sau hai lần gia hạn có thể dẫn đến việc bị rút tên khỏi danh sách tập sự và không được phép hành nghề luật sư.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định chung về chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.