Trên cơ sở ưu đãi đầu tư mới nhất được cập nhật vào năm 2023, bài viết "Những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi đầu tư cập nhật 2023" sẽ giới thiệu danh sách những sản phẩm công nghiệp tiên tiến và đáng quan tâm hiện nay. Bất kể bạn là nhà đầu tư hay doanh nghiệp, bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để hiểu rõ về lợi ích và tiềm năng của việc đầu tư vào những sản phẩm này.

 

1. Dự án nào được hưởng chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ?

Dựa theo quy định tại khoản 1 của Điều 11 trong Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, về việc ưu đãi chính sách cho các dự án trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chúng ta có thể thấy rằng:

"Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi

 1. Phạm vi đối tượng ưu đãi: Theo quy định này, những dự án thực hiện sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và nằm trong danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển của ngành công nghiệp này, sẽ được hưởng chính sách ưu đãi. Đây là những dự án đa dạng, có thể là dự án đầu tư hoàn toàn mới, dự án mở rộng quy mô, hoặc dự án chuyển đổi, cải tiến công nghệ với việc áp dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất tiên tiến hơn và cải thiện năng lực sản xuất tối thiểu là 20% so với trước đây.

Như vậy, theo quy định này, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được coi là đối tượng ưu đãi, miễn là chúng nằm trong danh sách các sản phẩm ưu tiên được phát triển trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh việc ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới, cơ hội được mở rộng đối với các dự án mở rộng quy mô, cũng như những dự án tập trung vào việc cải tiến công nghệ, tăng cường năng lực sản xuất và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp này."

 

2. Chính sách ưu đãi đối với dự án được hưởng chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 12 trong Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, chúng ta có thể thấy những điểm sau đây:

"Điều 12. Chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

 1. Ưu đãi chung:
 • Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo đúng quy định của Nghị quyết số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điểm của các Luật liên quan đến thuế, các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Về thuế nhập khẩu:

Những hàng hóa nhập khẩu sử dụng để tạo tài sản cố định trong Dự án sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các hướng dẫn thực hiện liên quan.

 • Về tín dụng:

+ Các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nằm trong Danh mục ưu tiên phát triển, có thể vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước với lãi suất ưu đãi;

+ Các Dự án cũng được hưởng lãi suất thấp khi vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, với mức lãi suất sẽ được quy định tương ứng theo chỉ tiêu lãi suất do Ngân hàng Nhà nước ban hành tại từng giai đoạn.

 • Về thuế giá trị gia tăng:

Doanh thu từ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nằm trong Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển, có thể được khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm hoặc khai tạm tính theo quý. Việc chi tiết hóa điều này sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

 • Về bảo vệ môi trường:

Các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong Danh mục ưu tiên phát triển có cơ hội vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam với lãi suất ưu đãi, nhằm hỗ trợ việc xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường của Dự án.

 1. Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Ngoài những ưu đãi chung đã đề cập ở Khoản 1 của Điều này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nằm trong Danh mục ưu tiên phát triển, còn được hưởng thêm các ưu đãi sau đây:

 • Về tín dụng đầu tư:

Các doanh nghiệp này được vay tối đa 70% vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, dựa trên sự bảo lãnh của các tổ chức đảm bảo tín dụng, khi các điều kiện sau được đáp ứng:

+ Có giá trị tài sản thế chấp tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, tối thiểu là 15% giá trị khoản vay sau khi đã loại trừ giá trị tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản vay khác;

+ Sở hữu tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi đã trừ số vốn chủ sở hữu dành cho các dự án khác;

+ Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không tồn tại nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, không nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức kinh tế khác.

 • Về tiền thuê đất, mặt nước:

+ Được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Đối với những Dự án có tính chất đặc biệt hoặc quy mô lớn có hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, mức hỗ trợ có thể cao hơn so với mức ưu đãi tiêu chuẩn được xác định trong tiết trên. Tuy nhiên, quyết định này phải được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất và sau đó được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dựa trên đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Dự án được triển khai, theo quy định của pháp luật về đất đai.

 1. Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nằm trong Danh mục ưu tiên phát triển và thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sẽ được hưởng thêm các ưu đãi đầu tư đặc biệt dựa trên từng địa bàn."

 

3. Thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án được hưởng chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ ra sao?

Căn cứ vào quy định tại khoản 2, 3 và khoản 4 của Điều 11 trong Nghị định 111/2015/NĐ-CP liên quan đến các thủ tục xác nhận ưu đãi, ta có thể rút ra những điểm sau đây:

"Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi ..

 1. Quy trình xác nhận ưu đãi: a) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quyền nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi dự án đặt hoặc tại Bộ Công Thương để được xem xét và xác nhận. Sau khi cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, Quyết định xác nhận ưu đãi sẽ được gửi tới Bộ Công Thương; b) Đối với những đối tượng không thuộc phạm vi quy định ở mục trên, hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi cần được nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương.
 2. Thời gian xác nhận ưu đãi: a) Dựa trên nội dung hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi do doanh nghiệp cung cấp, trong khoảng thời gian không quá 30 ngày làm việc, cơ quan xác nhận sẽ tiến hành xem xét và thông báo kết quả cho doanh nghiệp; b) Trong trường hợp hồ sơ nộp chưa đủ điều kiện để xác nhận ưu đãi, cơ quan xác nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân liên quan, yêu cầu bổ sung hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hồ sơ đủ điều kiện, cơ quan xác nhận phải thông báo kết quả xét duyệt ưu đãi, chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ bổ sung đủ điều kiện.
 3. Giám sát sau cấp ưu đãi: Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nằm trong Danh mục ưu tiên phát triển nhưng không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục hưởng ưu đãi sẽ bị thu hồi và cần bồi thường lại các ưu đãi đã được hưởng trước đó. Điều này nhấn mạnh tính minh bạch và sự nghiêm túc trong việc đảm bảo rằng chỉ những dự án thực sự đủ điều kiện mới có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi, đồng thời giúp tạo sự công bằng và sự bảo đảm trong việc quản lý chính sách ưu đãi."

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến quý khách hàng những lời tư vấn vô cùng quý giá và chân thành. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách với sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Hơn nữa, chúng tôi cũng trân trọng mời quý khách gửi thư điện tử chi tiết tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quý khách nhận được sự hỗ trợ toàn diện và lời giải đáp cho những vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng. Rất trân trọng và cảm kích sự hợp tác đắc giá từ phía quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc chia sẻ và tương tác sẽ giúp chúng ta cùng nhau tiến xa hơn trên con đường pháp luật.