Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

* Khách thể của tội phạm:

Khách thể của tội tài trợ khủng bố là an toàn công cộng. Nếu tội khủng bố trực tiếp gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại cho tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe của con người, xâm phạm vào tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng thì tội tài trợ khủng bố gián tiếp xâm phạm đến các quan hệ xã hội này được luật hình sự bảo vệ.

* Mặt khách quan của tội phạm:

Tội phạm được thể hiện bồi các hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưổỉ bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Huy động là hô hào, kêu gọi những cá nhân tổ chức khác cung cấp tiền, vật chất cho các tổ chức, cánhân khủng bô. Hành vi này có thể thể hiện bằng lời nói, văn bản, hình ảnh dưổi các phương thức trực tiếp bằng miệng, thư, trên mạng xã hội, web...

Hỗ trợ tiền, tài sản là cung cấp tiền, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khủng bôi Tài sản ở đây không phải là các loại vũ khí làm công cụ phạm tội, vì nếu là vũ khí làm công cụ phạm tội thì người cung cấp sẽ phạm tội khủng bố.

Hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố là hoạt động giúp sức cho tổ chức, cá nhân khủng bố về vật chất... Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của nó và hành vi tài trợ này có thể không gắn với các vụ khủng bố cụ thể mà cho cả quá trình hoạt động của tổ chức, cá nhân khủng bố nên luật hình sự quy định hành vi tài trợ khủng bố thành một tội phạm độc lập.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này, khi người phạm tội, pháp nhân thương mại chỉ dừng lại ở hành vi huy động ủng hộ vật chất, cung cấp tiền, tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bôi Nếu họ đồng thời tham gia vào các hoạt động khủng bố thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này mà truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố quy định tại Điều 299 Bộ luật hình sự.

Tội phạm được coi là hoàn thành khi thực hiện những hành vi nêu trên và tổ chức, cá nhân được cung cấp tiền, tài sản được xác định là các tổ chức, cá nhân khủng bố.

* Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ tổ chức, cá nhân được cung cấp tiền, tài sản là tổ chức, cá nhân khủng bố nhưng vẫn cung cấp tiền, tài sản.

Mục đích của người phạm tội là cung cấp tiền, tài sản để các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động khủng bố gây mất an toàn công cộng chứ không phải để chông chính quyền nhân dân. Nếu biết các hoạt động khủng bố là nhằm chông chính quyền nhân dân thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố nhằm chông chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự năm 2015.

* Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định hoặc pháp nhân thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật có đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự.

* Hình phạt:

Điều 300 Bộ luật hình sự quy định các khung hình phạt sau:

+ Khoản 1 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi người phạm tội thực hiện các hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khủng bố.

+ Khoản 2 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người chuẩn bị tài trợ khủng bố.

+ Khoản 3 quy định ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

+ Khoản 4 quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội, hình phạt cụ thể như sau:

* Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

* Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại trong trường hợp việc tài trợ khủng bố gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

* Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vô'n từ 01 năm đến 03 năm.