1. Phí hợp đồng kỳ hạn (FORWARD PREMIUM) là gì ?

Phí hợp đồng kỳ hạn (FORWARD PREMIUM) là giá để giao một loại tiền hoặc một công cụ tài chính trong tương lai cao hơn giá giao ngay. Một nhà giao dịch báo $1.7110 và $1.7120 (giá chào mua và giá chào bán) cho bảng Anh và phí giao kỳ hạn sáu tháng là .0025 và .0030, theo thứ tự, các giá đấu thầu và giá chào bán sẽ được điều chỉnh thành $1.7135 và $1.7150.

 

2. Chênh lệch hợp đồng kỳ hạn (FORWARD SPREAD) là gì ?

Chênh lệch hợp đồng kỳ hạn là mức chênh lệch giá giữa giá giao ngay và lãi suất kỳ hạn một tháng. Ví dụ lãi suất giao ngay là $1=1.6510DM, và lãi suất kỳ hạn một tháng là $1=1.6460. Mức chênh lệch, .0050, là chênh lệch kỳ hạn.

 

3. Thương nhân nhận hoa hồng hợp đồng kỳ hạn (FCM) là gì ?

Thương nhân nhận hoa hồng hợp đồng kỳ hạn (FUTURES COMMISSION MERCHANT - FCM) là công ty hoặc cá nhân tham gia việc chấp nhận lệnh mua hay bán hợp đồng kỳ hạn. Thương nhân nhận tiền hoa hồng kỳ hạn chấp nhận tiền mặt hoặc chứng khoán để kinh doanh hưởng lợi nhuận biên, chịu những quy định của trao đổi kỳ hạn, và phải được ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn cấp phép.

 

4. Hợp đồng kỳ hạn trong phạm vi (RANGE FORWARD) là gì ?

Hợp đồng kỳ hạn trong phạm vi (RANGE FORWARD) là hợp đồng ngoại hối kỳ hạn kết hợp việc mua một lượng tiền tệ nhất định bằng hợp đồng quyền chọn tiền tệ futures. Giới hạn khoản lỗ từ việc giảm giá đồng tiền đến một số tiền thỏa thuận, trong khi cho phép ngươi nắm giữ quyền chọn tham gia trong lợi nhuận.

RAP ACCOUNTING là hạch toán theo nguyên tắc quy định

RATE CEILING: Trần lãi suất

RATE LOCK: Chối lãi suất

RATE OF EXCHANGE: Tỷ giá hối đoái

 

5. Sổ hợp đồng kỳ hạn (FORWARD BOOK) là gì ?

Sổ hợp đồng kỳ hạn (FORWARD BOOK) là tổng số hợp đồng kỳ hạn của một trung tâm ngoại hối với nhiều kỳ đáo hạn khác nhau, với một đồng tiền nào đó hoặc cho mọi đồng tiền.