Phí trọng tải (Ship dues) là phí dựa trên trọng tải đăng ký toàn phần của tàu (gross tonnage) để trang trải cho chi phí đầu tư và vận hành của cảng biển.