Phiếu bảo chứng (ALLONGE) là phiếu gửi kèm theo công cụ có thể chuyển nhượng để thêm bảo chứng khi công cụ đó không đủ chỗ để ký tên.